Title: Vývoj, charakteristika a perspektivy brdských obcí v sousedství Vojenského újezdu Brdy v Plzeňském kraji
Other Titles: Development, characteristic and perspectives of villages in the neighbourhood of the Military area Brdy in Pilsen Region
Authors: Pojerová, Kristýna
Advisor: Matušková Alena, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Novotná Marie, Doc. RNDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23487
Keywords: brdy;cestovní ruch;periferie;obec;vojenský újezd brdy;hospodářství;vývoj
Keywords in different language: brdy;tourism;periphery;village;the military area brdy;economy;development
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na charakteristiku a perspektivy brdských obcí v Plzeňském kraji, které se nacházely v sousedství Vojenského újezdu Brdy, který byl zrušen k 31. 12. 2015, a na jeho území vznikla nová CHKO Brdy. Obce získaly zpět část katastrálního území, které jim bylo odebráno v roce 1949 z důvodu rozšiřování území vojenského újezdu. Konkrétně se jedná o obce Borovno, Míšov, Spálené Poříčí, Trokavec, Skořice, Mirošov, Štítov, Strašice, Dobřív a Těně. Práce je rozdělena do tří dílčích částí, v první je sledován vývoj obcí od roku 1918 za pomoci archivních pramenů a dat ze sčítání lidu. V druhé části je hodnocen současný stav obcí, s důrazem na strukturu obyvatelstva dle vybraných ukazatelů a hospodářství, za použití statistických databází. Data jsou zpracována pomocí grafických, statistických a kartografických metod. Třetí část je zaměřena na zhodnocení potenciálu a perspektiv, kterými obce disponují po zrušení VÚ Brdy. Je poukázáno také na lokalizační a realizační faktory pro cestovní ruch a potenciál rozvoje hospodářství.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on characteristic and perspectives of Brdy villages in Pilsen region, which were located in neighbourhood of the Military area Brdy that was closed on 31st of December 2015. At the same time was on its area established Protected Landscape area Brdy. Villages got back parts of their cadastral area, which were them taken away in 1949 because of expansion of military area. These villages are specifically Borovno, Míšov, Spálené Poříčí, Trokavec, Skořice, Mirošov, Štítov, Strašice, Dobřív and Těně. Thesis is divided in three parts, in first of them is monitored development of villages since 1918 by using archival sources and data from censuses. In second part a present-day situation of villages is evaluated, with emphasis on population structure according to selected indicators and economy by using statistical databases. Data are processed using graphic, statistical and cartographic methods. Third part of thesis is focused on defining potential and perspectives, which villages have after closing the Military area Brdy. Particularly localization and implementation factors for tourism and potential for economy are evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Pojerova.pdfPlný text práce5,05 MBAdobe PDFView/Open
Pojerova-p.vedouci.PDFPosudek vedoucího práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
Pojerova-p.oponenta.PDFPosudek oponenta práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Pojerova.PDFPrůběh obhajoby práce364,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23487

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.