Title: Hodnocení vývoje obce Kocelovice od 19. století až do současnosti
Other Titles: Development evaluation of the village Kocelovice from 19th century to the present
Authors: Maňhal, Daniel
Advisor: Novotná Marie, Doc. RNDr. CSc.
Referee: Frajer Jindřich, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23492
Keywords: demografický vývoj;urbanistický vývoj;venkovské sídlo;kocelovice
Keywords in different language: demographic development;urbanistic development;rural settlement;kocelovice
Abstract: Bakalářská práce se zabývá hodnocením demografického, urbanistického a hospodářského vývoje obce Kocelovice. Demografický vývoj je sledován podle statistických dat od roku 1900 až do roku 2011. Sledujeme vývoj počtu obyvatel, věkovou strukturu, pohlaví, národnost, vzdělanost a počet lidí v domácnosti. Urbanistický vývoj je zkoumán nejdříve pomocí statistických údajů od roku 1900 do 2011, kde sledovanými ukazateli jsou domovní a bytový fond a technická vybavenost domů. Dále je urbanistický vývoj zkoumán pomocí jednotlivých vrstev mapových podkladů od roku 1837 až do roku 2013 v geografických informačních systémech. Poslední kapitola se zabývá ekonomickým vývojem, který je zaměřen na ekonomicky aktivní obyvatelstvo, řemesla, firmy a zaměstnání obyvatel od roku 1900 až do současnosti.
Abstract in different language: The Bachelor thesis deal with the evaluation of the demographic, urbanistic and economic development of the village Kocelovice. The demographic development is followed according to the statistical data from the year 1900 to 2011. We follow the development of the population, the age structure, the gender, the nationality, the education and the number of the people in household. The urbanistic development is studied by using the statistical data from 1900 to 2011, where monitored pointers are the fund of houses, the fund of flats and the technical infrastructure of the houses. In the second part is the urbanistic development investigated through the individual layers of map data from 1837 to 2013 in the geographic information systems. The last chapter deals with the economic development, which is focused on the economically active population, the crafts, the firms, and the individual employment of the population from 1900 to the present.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_MANHAL_DANIEL.pdfPlný text práce4,34 MBAdobe PDFView/Open
Manhal-p.oponenta.PDFPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Manhal-p.vedouci.PDFPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Manhal.PDFPrůběh obhajoby práce359,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23492

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.