Title: Odepisování dlouhodobého majetku
Other Titles: Depreciation of fixed assets
Authors: Kosnarová, Petra
Advisor: Součková Radka, Ing. Mgr.
Referee: Hruška Zdeněk, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23527
Keywords: hmotný majetek;nehmotný majetek;účetní odpisy;daňové odpisy;způsoby odepisování
Keywords in different language: tangible assets;intangible assets;accounting depreciation;tax depreciation;depreciation methods
Abstract: Předložená práce "Odepisování dlouhodobého majetku" se zabývá charakteristikou dlouhodobého majetku dle platných právních norem v České republice. Dále se práce zaměřuje na problematiku odepisování tohoto majetku z pohledu účetního i z pohledu daňového. Je popsán rozdíl mezi těmito metodami a je vymezena oblast jejich užívání. Teoretická část je následně aplikována na konkrétní podnikatelský subjekt. V první kapitole praktické části je stručně představen vybraný podnik. Další kapitola zpracovává strukturu majetku výrobního podniku a ve třetí části jsou analyzovány jeho metody odepisování. Metody jsou vysvětleny na konkrétních příkladech majetku. Po analýze podniku následuje závěrečné vyhodnocení. Vytvořené řešení poskytne společnosti zvýšit efektivnost v problematice odepisování dlouhodobého majetku.
Abstract in different language: The submitted work "Depreciation of fixed assets" is focused on the characteristic of fixed assets according to valid standards in the Czech Republic. The thesis is also focused on the issues of accounting and tax depreciation. It describes differences between these methods and establishes their use. The theoretical part is applied to the specific business. In practise part, the first topic introduces the enterprise. Next issue describes the structure of assets in the company and the third issue describes methods of depreciation in this company. The methods are explained on examples of property. The final evaluation is provided after these analyses. The solutions, which are at the end of the thesis, can provide increase of efficiency in the issue of depreciation of fixed assets.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_PetraKosnarova.pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
bo kosnarova.pdfPosudek oponenta práce562,5 kBAdobe PDFView/Open
kosnarova pv.pdfPosudek vedoucího práce931,44 kBAdobe PDFView/Open
kosnarova obhaj.pdfPrůběh obhajoby práce224,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23527

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.