Title: Účetní a daňová specifika společenství vlastníků jednotek
Authors: Běhalová, Miroslava
Advisor: Hinke Jana, Ing. Ph.D.
Referee: Průchová Jaroslava, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23533
Keywords: společenství vlastníků;účetní specifika;daňová specifika
Keywords in different language: community of owners;accounting specificities;tax specificities
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na analýzu účetních a daňových specifik společenství jednotek. Hlavním obsahem teoretické části je charakteristika společenství jednotek z hlediska právního postavení a popis jejich účetních a daňových aspektů. V praktické části jsou nejdříve představena tři vybraná společenství vlastníků. V jednotlivých kapitolách je proveden rozbor účetního a daňového režimu vybraných společenství vlastníků za účetní období 2014. Podklady pro praktickou část jsou čerpány ze zdrojů předložených jednotlivými společenstvími. Součástí práce je doporučení pro výstižnější zpracování přílohy, která tvoří nedílnou součást účetní závěrky. Poslední kapitola bakalářské práce zahrnuje komparaci účetnictví společenství vlastníků se společností s ručením omezeným.
Abstract in different language: This bachelor thesis is aimed at the analysis of accounting and tax specifics of the community units. The main content of the theoretical part is characterization of community units in terms of legal status and description of its financial and tax aspects. In practical part are introduced three chosen community owners. In separated chapters are analysed financial and tax arrangements of chosen community owners for accounting period 2014. Sources for practical part are derived from resources provided by each community. The part of the thesis is also suggestion for accurate processing of appendix which is integral part of tax deadline. The last chapter of bachelor thesis contains comparison between accounting of community owners and Limited Liability Company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Behalova.pdfPlný text práce5,92 MBAdobe PDFView/Open
bv behalova.pdfPosudek vedoucího práce543,61 kBAdobe PDFView/Open
behalova obhaj.pdfPosudek oponenta práce229,29 kBAdobe PDFView/Open
behalova obhaj_1.pdfPrůběh obhajoby práce229,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23533

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.