Title: Finanční analýza podniku DIOSS NÝŘANY a. s.
Other Titles: Financial analysis of the company DIOSS NÝŘANY a. s.
Authors: Havlová, Kateřina
Advisor: Krechovská Michaela, Ing. Ph.D.
Referee: Červený Josef, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23542
Keywords: finanční analýza;predikční modely;ekonomické ukazatele;finanční situace
Keywords in different language: financial analysis;predictive models;economic indicators;financial situation
Abstract: Tato bakalářská práce vypracovaná na téma Finanční analýza podniku DIOSS Nýřany, a. s. je rozdělena na 5 částí. První část je teoretická, zahrnuje účel a cíl finanční analýzy, vybrané metody a ukazatele, které jsou použity v praktické části. Druhá část se zaměřuje na popis podniku. V popisu podniku je zahrnuto to, čím se podnik zabývá, jaká je jeho organizační struktura, velikost atp. Ve třetí části jsou aplikovány metody, jež byly popsány v teoretické části. Podklady pro tuto část byly získány z podnikových materiálů, převážně z účetních výkazů. Předposlední čtvrtá část se zaměřuje na komplexní zhodnocení výsledků, jež byly finanční analýzou zjištěny v předchozí kapitole. Pátá kapitola navrhuje opatření pro zlepšení finanční situace v podniku. V závěru práce jsou zhodnoceny cíle, jichž bylo v práci dosaženo.
Abstract in different language: This bachelor thesis, elaborated on the topic Financial analysis DIOSS Nýřany Ltd., is divided into 5 parts. The first part is theoretical and includes the purpose and objective of the financial analysis, selected methods and indicators that are used in the practical part. The second part focuses on decribing the company. The company's description includes what the company deals with, its organizational structure, size and so on. The third part applies methods, which were described in the theoretical part. Data for this section were gathered from corporate materials, mainly from the financial statements. The penultimate section focuses on a comprehensive evaluation of the results, which were detected in the previous chapter. The fifth chapter proposes steps to improve the financial situation in the company. The conclusion evaluates the objectives that have been achieved in the work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Havlova_2016.pdfPlný text práce1,88 MBAdobe PDFView/Open
bo havlova.pdfPosudek oponenta práce548,76 kBAdobe PDFView/Open
Havlova pv.pdfPosudek vedoucího práce785,76 kBAdobe PDFView/Open
havlova obhaj.pdfPrůběh obhajoby práce292,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23542

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.