Title: Finanční ukazatele kvality podnikových procesů
Other Titles: Financial indicators of the quality of business processes
Authors: Ježková, Marcela
Advisor: Hruška Zdeněk, Ing. Ph.D.
Referee: Sudová Martina, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23543
Keywords: náklady na kvalitu;efektivita;fluktuace;principy řízení kvality;kvalita.
Keywords in different language: cost of quality;effectiveness;fluctuation;principles of quality management;quality.
Abstract: Předložená práce je zaměřena na současnou problematiku managementu jakosti v podnikovém sektoru. Cílem práce je identifikace řízení kvality ve vybraném podniku a následná formulace doporučení pro optimalizaci kvality a efektivity fungování podniku. Zdůraznit roli kvality v hospodaření podniku a postulovat její eminentní přínos pro budoucí rozvoj podniku. Důraz je kladen na střední a velké podniky, protože tyto společnosti mají zavedenou pozici manažera kvality. Kvalita by měla být začleněna do podnikové strategie. Tyto společnosti by měly úspěšně řídit kvalitu svých výrobků, služeb, obchodních procesů a dalších aspektů kvality. To vyžaduje sledování a analýzu nákladů na kvalitu. Pozornost by měla být věnována kvalitě kvůli svému přímému dopadu na loajalitu zákazníků. Kontrola kvality může být založena na 8 principech managementu jakosti, jejichž implementace významně přispívá ke zvýšení efektivity fungování firmy. Nejvýznamnější problém kontroly kvality je fluktuace zaměstnanců a nedostatečné vedení záznamů o nákladech na kvalitu.
Abstract in different language: This work is focused on the current issues of the quality management in the corporate sector. The aim is to identify quality management in the selected company and the subsequent formulation of recommendations for optimizing the quality and efficiency of company operations. Emphasize the role of the quality in the management of the company and postulate its eminent benefit to the future development of the company. Emphasis is placed on medium and large companies, because these companies have established position as a quality manager. The quality should be incorporated in the corporate strategy. These companies should successfully manage the quality of their products, services, business processes and other aspects of the quality. It requires the monitoring and the analyzing the cost of the quality. Attention should be paid to the quality because of its direct impact on the customer loyalty. The quality control can be based on 8 quality management principles whose implementation greatly contributes to the increasing the efficiency of company operations. The most prominent problem of the quality control is the fluctuation of employee and insufficient the record keeping of the quality cost.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP MJezkova.pdfPlný text práce2,7 MBAdobe PDFView/Open
bo jezkova.pdfPosudek oponenta práce510,77 kBAdobe PDFView/Open
bv jezkova.pdfPosudek vedoucího práce588,93 kBAdobe PDFView/Open
jezkova obhaj.pdfPrůběh obhajoby práce313,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23543

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.