Title: Způsoby financování neziskových organizací
Other Titles: Financing Solutions for Nonprofit Organisations
Authors: Jílková, Lucie
Advisor: Hruška Zdeněk, Ing. Ph.D.
Referee: Burešová Veronika, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23544
Keywords: neziskový sektor;financování;zdroje samofinancování;fundraising;diverzifikace příjmů
Keywords in different language: non-profit sector;financing;resources of self-financing;fundraising;diversification of incomes
Abstract: Práce se zabývá neziskovým sektorem. Teoretická část charakterizuje jeho specifické atributy a informuje o typech neziskových organizací v České republice. Zaměřuje se též na principy financování neziskových organizací a fundraising. V praktické části je zpracována analýza nákladů a výnosů organizace Motýl, z.ú. Analýza je završena vyhodnocením ukazatele autarkie. Cílem této bakalářské práce je optimalizace financování zvolené neziskové organizace a nalezení nových zdrojů jejího financování. Poslední kapitola praktické části prezentuje projekt Design Market, který se věnuje diverzifikaci příjmů organizace. Projekt představuje řešení, jehož prostřednictvím by mohlo dojít k navýšení zdrojů samofinancování, a tím zároveň i k posílení stability organizace.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on the non-profit sector. The theoretical part defines its specific attributes and informs about types of non-profit organisations in the Czech Republic. It also focuses on the financial principles of non-profit organisations and fundraising. The practical part of the thesis analyses the costs and revenues of the "Motýl, z.ú." organisation. The end of the analysis deals with the evaluation of the independence of the organisation. The goal of this thesis is the improvement of the financial solutions of chosen non-profit organisation and finding new resources of its financing. Last chapter of the practical part presents the project "Design Market". It concentrates on the diversification of incomes of the organisation. The project introduces solution for increasing financial resources, thus strengthening the stability of the "Motýl, z.ú." organisation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jilkova_K12B0257P.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFView/Open
jilkova po.pdfPosudek oponenta práce556,56 kBAdobe PDFView/Open
bv jilkova.pdfPosudek vedoucího práce573,84 kBAdobe PDFView/Open
jilkova obhaj.pdfPrůběh obhajoby práce265,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23544

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.