Title: Role OSSZ v sociální politice České republiky
Other Titles: DSSA role in social policy Czech Republic
Authors: Kotyzová, Michaela
Advisor: Hejduková Pavlína, Ing. Ph.D.
Referee: Krechovská Michaela, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23547
Keywords: sociální politika;sociální stát;systém sociálního zabezpečení;okresní správa sociálního zabezpečení
Keywords in different language: social policy;welfare state;welfare system;district social security administrations
Abstract: Předložená bakalářská práce se zabývá sociální politikou obecně. Vymezuje pojem sociální politika, definuje vznik a jednotlivé typy sociálního státu, formuluje příčiny krize sociálního státu i možnosti jeho modernizace. V další části je zaměřena na vznik a vývoj sociální politiky na českém území před rokem 1989 a po transformaci v roce 1989. Jsou vytyčeny nejdůležitější události, které na vývoj sociální politiky měly zásadní vliv. Vzhledem k rozsáhlé oblasti sociální politiky, je práce zaměřena na sféru sociálního zabezpečení. Důraz je kladen na sociální pojištění a orgány zabývající se výkonem jeho správy v jednotlivých obdobích vývoje Československého státu. Vývoj se nevyhnul ani těmto institucím, z nichž některé stály u počátku vzniku České správy sociálního zabezpečení a Okresních správ sociálního zabezpečení, které v roce 2015 oslavily 25 let od svého založení. Práce je dále doplněna statistickými daty z oblasti důchodového a nemocenského pojištění.
Abstract in different language: Submitted bachelor thesis deals with social policy in general. Determines the term of social policy, defines the origin and each types of social state, formulates causes of social states crisis and also posibilities of it´s modernization. In the next part it´s focused on the origin and development of social policy on the Czech area before 1989 and after transformation in 1989. There are set out the most important events, which had a basic impact for the development of social policy. Considesing of the extended area of social policy, the thesis is focused on a sphere of social security. Emphasize is put on social insunance and agencies persue of execution it´s administration in each period of development of the Czechoslovak state. The development didn´t avoid even this institutions, which some of them were at the beginning of the Czech Social Security Administration and District Social Security Administrations, which celebrated the 25. anniversary in 2015. The thesis is supplemented by statistical data from pension and sickness insurance area.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kotyzova.pdfPlný text práce1,7 MBAdobe PDFView/Open
kotyzova po.pdfPosudek oponenta práce479,71 kBAdobe PDFView/Open
bv kotyzova.pdfPosudek vedoucího práce560,51 kBAdobe PDFView/Open
kotyzova obhj.pdfPrůběh obhajoby práce237,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23547

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.