Title: Analýza účetního systému ve vybrané organizaci
Other Titles: Analysis of the accounting system in the company
Authors: Rapová, Lucie
Advisor: Zborková Jitka, Ing. Ph.D.
Referee: Hinke Jana, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23554
Keywords: informační systém;podnikové informační systémy;erp;implementace
Keywords in different language: information system;enterprise information systems;erp;implementation
Abstract: Předmětem této bakalářské práce je "Analýza účetního systému ve vybrané organizaci". Cílem je provést komparaci používaného účetního programu Byznys a nastupujícího softwaru od firmy Minerva, zhodnotit implementaci systému QAD a formulovat doporučení vedoucí k dokončení zavádění nového informačního systému. Struktura bakalářské práce je rozdělena do čtyř kapitol a závěru, v nichž je daná problematika analyzována jak z teoretického tak praktického hlediska. V rámci rešeršní části je definován pojem informační systém, přiblížen vývojem softwarových účetních nástrojů od počátku účetnictví a podnikové informační systémy s vývojem až po současnost. Následně je vysvětlen pojem ERP systém a jeho funkce. Následně byl analyzován současný stav ve firmě Stauner palet s.r.o. z pohledu podnikového systému, byl představen systém QAD od firmy Minerva, který byl následně srovnán s původním finančním systémem BYZNYS. V poslední části je provedeno zhodnocení implementace nového podnikového informačního systému a možnosti ekonomického hodnocení této investice do podnikového systému. Na závěr jsou shrnuta doporučení pro firmu Stauner palet s.r.o. pro úspěšnou implementaci tohoto programu.
Abstract in different language: The subject of this bachelor thesis is "Analysis of the accounting system in the company." The aim is to compare the currently used accounting program BYZNYS with the new starting software of the company Minerva, to evaluate the implementation of the system QAD and to formulate the recommendation that will lead to finishing of introduction the new information system. The structure of the thesis is divided into four chapters and conclusion where these issues are analysed from theoretical and practical point of view. In the research part there is defined the term information system, described by the development of software accounting instruments from the beginning of the accounting, corporate information systems and its development up to present. Afterwards, there is explained the term ERP system and its functions. There follows the analysis of the current state in the company Stauner planet s.r.o. from the point of view of the corporate system. There is presented the system QAD of the company Minerva which was compared to original system BYZNYS. In the last part there is evaluation of implementation of the new corporate system. Finally, there are summarized recommendations for the company Stauner s.r.o. for the succesful implementation of this program.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rapova_Analyza ucetniho systemu ve vybrane organizaci.pdfPlný text práce1,69 MBAdobe PDFView/Open
rapova pv.pdfPosudek vedoucího práce677,61 kBAdobe PDFView/Open
bo rapova.pdfPosudek oponenta práce533,19 kBAdobe PDFView/Open
rapova obhaj.pdfPrůběh obhajoby práce217,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23554

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.