Title: Finanční řízení neziskové organizace
Other Titles: Financial management of a non-profit organization
Authors: Rottová, Michaela
Advisor: Krechovská Michaela, Ing. Ph.D.
Referee: Hejduková Pavlína, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23555
Keywords: nestátní nezisková organizace;fundraising;příspěvková organizace;rozpočet;financování
Keywords in different language: non-governmental organizations;fundraising;semi-budgetary organizations;budget;funding
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou neziskových organizací a jejich finančního řízení. Teoretická část je věnována obecné legislativě a popisu jednotlivých typů nestátních neziskových organizací. Dále je popsáno finanční řízení neziskových organizací a jeho důležité součásti plánování, rozpočet a fundraising. Následuje definování příspěvkových organizací a jejich fungování a financování. Druhá část práce je zaměřena na analýzu konkrétní základní školy, která obsahuje zhodnocení financování školy, analýzu a popis účetního systému, který je ve škole používán, rozbor účetních výkazů a následné vyhodnocení efektivity finančního řízení. V práci byl využit model KAMF pro posouzení efektivity financování subjektu. Závěr práce přináší celkové zhodnocení a doporučení, jak zvýšit příjmy vybrané základní školy.
Abstract in different language: The bachelor's thesis deals with issues of non-profit organisations and theirs financial management. The theoretical part is dedicated to general legislativ and description of particular types of non-governmental organisations. Further is described a financial management of non-profit organisations and its important parts planning, budget and fundraising. Follows a definition of semi-budgetary organisations and theirs working and funding. The second part of thesis is focused on analysis of specific primary school. The analysis contains an evaluation of funding of this school, an analysis and description of accounting system, which is used in this school, a parsing of financial statements and a follow evaluation of effectiveness of financial management. In the thesis was used the model KAMF for an assessment of effectiveness of funding of subject. The end of the thesis brings a summary and a suggestion, how to increase incomes of a choosed primary school.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Rottova.pdfPlný text práce5,62 MBAdobe PDFView/Open
bo rottova.pdfPosudek oponenta práce580,91 kBAdobe PDFView/Open
Rottova pv.pdfPosudek vedoucího práce794,93 kBAdobe PDFView/Open
rottova obhaj.pdfPrůběh obhajoby práce254,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23555

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.