Title: Finanční analýza společnosti SIPRAL a. s. a návrh na zlepšení situace
Other Titles: Financial analysis of the company SIPRAL a. s. and a proposal to improve the situation
Authors: Stříbrná, Martina
Advisor: Burešová Veronika, Ing. Ph.D.
Referee: Dvořáková Lilia, Prof. Ing. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23561
Keywords: finanční analýza;sipral;a. s.;účetní výkazy;poměrové ukazatele
Keywords in different language: financial analysis;sipral a.s.;financial statements;financial ratios
Abstract: Cílem této bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti SIPRAL, a. s. na základě zjištěných výsledků provedené finanční analýzy a navrhnout opatření vedoucí ke zlepšení. Práce se skládá z teoretické a praktické části a je členěna do pěti kapitol. Teoretická část specifikuje finanční analýzu, její účel a cíl, dále pojednává o uživatelích a zdrojích finanční analýzy. Poté jsou popsány jednotlivé metody finanční analýzy. V praktické části je nejprve představena společnosti SIPRAL, a. s., dále je provedena finanční analýza na základě účetních výkazů za období 2011-2014. Finanční analýza se skládá z analýzy absolutních, rozdílových, poměrových a souhrnných ukazatelů. Vybrané ukazatele jsou srovnávány s hodnotami ukazatelů v odvětví. Závěrem práce je celkové zhodnocení výsledků finanční analýzy a závěrečná doporučení pro zlepšení situace.
Abstract in different language: The aim of this Bachelor´s thesis is to evaluate financial situation of the selected company SIPRAL a.s. based on ascertained results of performed financial analysis and to suggest arrangements for improvement as well. The thesis consists of the theoretical and practical part and it is segmented into five chapters. In the theoretical part there is a specification of financial analysis, it´s purpose and aim and a treatise on financial analysis users and sources. Afterwards there are described individual methods of financial analysis. In the practical part there is initially presented the company SIPRAL a.s. and also there is performed financial analysis based on financial statements during 2011-2014. The financial analysis is consisted in analysis of absolute, differential, ratio and aggregate indexes. The selected indexes are compared with value in branch. The final part includes evaluation of financial analysis results and suggestions for their improvement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_STRIBRNA_K13B0044K.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
stribrna pv.pdfPosudek vedoucího práce602,1 kBAdobe PDFView/Open
stribrna po.pdfPosudek oponenta práce430,29 kBAdobe PDFView/Open
stribrna obhj.pdfPrůběh obhajoby práce396,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23561

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.