Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHinke Jana, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorSvoboda, Tomáš
dc.contributor.refereeNaď Milan, Mgr.
dc.date.accepted2016-6-7
dc.date.accessioned2017-02-21T08:25:19Z-
dc.date.available2015-10-23
dc.date.available2017-02-21T08:25:19Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-22
dc.identifier66765
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23562
dc.description.abstractPředložená bakalářská práce je zaměřena na analýzu hospodaření obcí v rakovnickém okresu Křivoklát, Městečko a Zbečno. Cílem této práce je analyzovat hospodaření jednotlivých obcí mezi lety 2011 až 2014, zhodnotit hospodaření pomocí vybraných ekonomických ukazatelů, komparovat výsledky ukazatelů jednotlivých obcí mezi sebou a formulovat doporučení. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část, v níž první tři kapitoly jsou zaměřeny na teorii, zbylé tři kapitoly tvoří praktickou část. První kapitola popisuje rozpočtový proces, mimorozpočtové fondy a rozpočtovou skladbu. V následující kapitole je popsáno samotné hospodaření obcí z hlediska příjmů a výdajů. Třetí kapitola pojednává o ukazatelích, jež jsou využívané pro analýzy a hodnocení hospodaření obcí. Čtvrtá kapitola je věnována charakteristikám vybraných obcí. Následující kapitola pátá obsahuje hlavní část práce, která je zaměřena na hospodaření vybraných obcí, jsou zde analyzovány obce z hlediska metody US Research, dalších ukazatelů využívané pro hodnocení hospodaření obcí. Šestá kapitola obsahuje vyhodnocení analýzy a identifikaci silných a slabých stránek vybraných obcí. Sedmá kapitola je věnována zhodnocení použitých ukazatelů. Poslední kapitola obsahuje návrhy na zlepšení v oblasti hospodaření vybraných obcí.cs
dc.format109 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectanalýza hospodařenícs
dc.subjectrozpočetcs
dc.subjectzákladní územní samosprávný celekcs
dc.titleAnalýza hospodaření vybraných obcí rakovnického okresucs
dc.title.alternativeEconomics analysis of selected municipalities of the Rakovník districten
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is focused on financial analysis of municipal in the district Rakovník - Křivoklát, Městečko and Zbečno. The aim of this study is to analyze the performance of individual municipalities between 2011-2014, to evaluate management using selected economic indicators to compare the results of the indicators of individual communities among themselves and formulate recommendations. The work is divided into theoretical and practical part, in which the first three chapters are devoted to the theory, the remaining three chapters are practical. The first chapter describes the budget process, budget funds and budget structure. The following section describes himself finances of municipalities in terms of revenue and expenditure. The third chapter discusses the indicators that are used for analysis and evaluation of municipal finances. The fourth chapter is devoted to the characteristics of the selected municipalities. Next chapter contains the main part of the work, which is focused on the management of selected municipalities, municipalities are analyzed in terms of US Research methods, other indicators used for assessment of municipal finances. The sixth chapter includes the evaluation of the analysis and identification of strengths and weaknesses of selected municipalities. The seventh chapter contains appraisal used indicators. The last chapter contains suggestions for improving the current situation in selected villages.en
dc.subject.translatedfinancial managementen
dc.subject.translatedbudgeten
dc.subject.translatedmunicipalityen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_SVOBODA_2016.pdfPlný text práce2,59 MBAdobe PDFView/Open
bo svoboda.pdfPosudek oponenta práce465,38 kBAdobe PDFView/Open
svoboda pv.pdfPosudek vedoucího práce475,79 kBAdobe PDFView/Open
svoboda obhaj.pdfPrůběh obhajoby práce277,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23562

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.