Title: Specifika auditu účetní závěrky u středních podnikatelských subjektů
Other Titles: Specifics of final accounts audit in medium-sized entrepreneurial subjects
Authors: Těšínská, Petra
Advisor: Hruška Zdeněk, Ing. Ph.D.
Referee: Javůrková Naděžda, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23565
Keywords: audit;auditor;účetní závěrka
Keywords in different language: audit;auditor;financial statement
Abstract: Cílem bakalářské práce je analyzovat audit a jeho metody, které jsou následně aplikovány na vybrané účetní jednotce. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část obsahuje základní charakteristiku včetně právní úpravy a jednotlivé fáze auditu, které auditor vykonává při své činnosti. Upozorňuje na podvody a trestní odpovědnost auditora. Vymezuje účetní závěrku u středních podniků a kritéria pro jejich zařazení do této skupiny. Druhá část práce je zaměřena na samotný audit účetní závěrky u středních podnikatelských subjektů. Audit je zde popsán z pohledu klienta i auditora. Na tento pohled navazuje praktická aplikace postupů auditora při ověřování účetní závěrky konkrétního podniku. V závěru jsou navrhované standardizované postupy podniku v průběhu auditu.
Abstract in different language: The aim of the bachelor´s thesis is to analyze audit and its methods and to apply this to the selected accounting entity. There are two parts of the thesis. The theoretical part contains basic characteristic including legislation and single steps of auditing process performing by auditor. It warns about frauds and liability of auditor. There is a definition of financial statement for medium-sized enterprises and criteria for their classification. The second part of the thesis is focused on the particular audit of the financial statements for medium-sized enterprises. The audit is described from dual perspective here, client´s and auditor´s as well. The practical application of the auditor's procedures during verification of the particular enterprise´s financial statement follows. In conclusion there are suggested standardized procedures for the enterprise practised during the audit
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Tesinska_Petra.pdfPlný text práce3,24 MBAdobe PDFView/Open
bo tesinska.pdfPosudek oponenta práce604,18 kBAdobe PDFView/Open
bv tesinska.pdfPosudek vedoucího práce536,39 kBAdobe PDFView/Open
tesinska obhj.pdfPrůběh obhajoby práce399,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23565

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.