Title: Neziskové organizace - historický vývoj na našem území
Other Titles: Nonprofit organizations - the historical development in our country
Authors: Villnerová, Karolína
Advisor: Hejduková Pavlína, Ing. Ph.D.
Referee: Mareš Patrik, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23568
Keywords: neziskové organizace;nestátní neziskové organizace;historický vývoj;financování;legislativa;budoucí trendy
Keywords in different language: nonprofit organizations;nongovernment nonprofit organizations;historical development;funding;legislation;future trends
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na historický vývoj neziskových organizací, včetně jejich právních forem, způsobů financování a legislativy. Cílem této práce je na základě platné legislativy a odborné literatury podrobně popsat významná období, která jsou důležitá pro fungování dnešních nestátních neziskových organizací. První část práce vymezuje pojem neziskových organizací, jejich aktivity a poslání, vč. jejich platných právních forem, ve druhé části se zabývá historickým vývojem, legislativou a financováním od cca 14. století až po rok 2015. Třetí kapitola je věnována hodnocení provedené analýzy, kde byla jednotlivá období porovnávána a jsou vyzdviženy jejich nejdůležitější milníky ve vývoji neziskových organizací. Čtvrtá kapitola obsahuje nastínění budoucího vývoje neziskových organizací v České republice do roku 2020, a to pomocí opatření, která vydala Rada vlády pro nestátní neziskové organizace.
Abstract in different language: The Bachelor Thesis is focused on historical development of nonprofit organizations, including legal forms, methods of funding and legislation. The goal of the thesis is to describe main periods of historical development of nonprofit organizations by valid legislation and professional literature. The first part of the thesis defines the concept of nonprofit organizations, their activities, including their existing legal forms, in the second part it deals with the historical development, legislation and funding, since 14th century to year 2015. The third chapter is devoted to the evalutation of analysis. There are compared 7 individual peroids and there are mentioned the most important milestones in the development of nonprofit organizations. The fourth chapter contains future development of nonprofit organizations in the Czech republic until the year 2020. This development is described by measures of Government council of nongovernment nonprofit organizations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Villnerova Karolina.pdfPlný text práce999,28 kBAdobe PDFView/Open
bo villnerova.pdfPosudek oponenta práce805,36 kBAdobe PDFView/Open
bv villnerova.pdfPosudek vedoucího práce585,04 kBAdobe PDFView/Open
villnerova obhj.pdfPrůběh obhajoby práce251,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23568

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.