Title: Jádro aplikace, rozhraní webových služeb a prezentační vrstva pro systém PartyBoard
Other Titles: Application core, web-service interface and presentation layer for the PartyBoard system.
Authors: Neumann, Antonín
Advisor: Daněk Jakub, Ing.
Referee: Ježek Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23675
Keywords: soa;webové služby;rest;api;mvc;framework;php;javascript;coffeescript;node.js;nodejs;node;sms
Keywords in different language: soa;web services;rest;api;mvc;framework;php;javascript;coffeescript;node.js;nodejs;node;sms
Abstract: Tato diplomová práce popisuje analýzu a tvorbu části servisně orientovaného systému Partyboard. Naším cílem je vytvořit komplexní projekt, který bude schopný přijímat, odesílat, zobrazovat a spravovat zprávy od návštěvníků nočních klubů a barů. Celý projekt je rozdělen na dvě části. Každá část je realizována jako samostatná diplomová práce a obsahuje několik samostatných aplikací. Tyto aplikace dohromady budou tvořit výsledný systém. Ve své části se zaměřím na analýzu servisně orientovaných architektur, na analýzu a návrh REST API, které bylo pro komunikaci mezi ostatními aplikacemi zvoleno. A v závěru na zhodnocení a výběr MVC frameworku, který bude pohánět prezentační a administrační web projektu. Druhou polovinou projektu se zabývá diplomová práce Bc. Jana Nováka s názvem Databázový systém, mobilní aplikace a business plán pro aplikaci Partyboard, v níž se věnuje zejména návrhu a implementaci databáze a business plánu celého projektu. Jeho závěrem je mobilní aplikace, která komunikuje, s mnou vytvořeným API, a umožňuje uživatelům číst a odesílat zprávy.
Abstract in different language: This thesis describes the analysis and creation of service-oriented system PartyBoard, which aims to create a comprehensive project that will be able to receive, send, view and manage messages from visitors to nightclubs and bars. The whole project is divided into two parts, with each part is realized as a separate thesis and includes several individual applications which will form the final system. In my part I will focus on the analysis of service-oriented architectures. Further analysis and design REST API, which was for communication between other applications selected. And last on the evaluation and selection of the MVC framework that will drive the presentation and administration web project. The second half of the project deals with the thesis Bc. Jan Novak named Database system, mobile application and business plan for an application PartyBoard. Which pays particular attention to the design and implementation of database and business plan of the project. And the last part is a mobile application that communicates with me and created API allows users to read and send messages.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
A14N0139Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce606,16 kBAdobe PDFView/Open
A14N0139Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce369,84 kBAdobe PDFView/Open
A14N0139Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce233,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23675

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.