Title: Systém pro řízení přístupu do kolejní sítě ZČU
Other Titles: System for Network Access Control in dormitory networks
Authors: Smitka, Jan
Advisor: Petrovič Michal, Ing.
Referee: Široký David, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23678
Keywords: počítačové sítě;řízení přístupu;kolejní síť;dhcp;dns;802.1x;radius;snmp;ldap;detekce peer-to-peer;captive portál;konfigurace síťových služeb
Keywords in different language: computer networks;access control;dormitory network;dhcp;dns;802.1x;radius;snmp;ldap;peer-to-peer detection;captive portal;network service configuration
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá realizací nového systému pro řízení přístupu do kolejní počítačové sítě Západočeské Univerzity v Plzni. Teoretická část práce se zabývá systémy pro řízení přístupu v počítačových sítích a srovnání vybraných existujících řešení. Dále popisuje systémy a procesy pro řešení bezpečnostních incidentů na univerzitě. Analytická část práce pak zhodnocuje stávající systém pro řízení přístupu a jeho nedostatky, včetně softwarového vybavení síťových služeb. Na základě těchto poznatků byl navržen a implementován nový webový registrační portál, který automaticky získává informace o připojení uživatele, který k němu přistupuje. Bylo vybráno nové softwarové vybavení síťových služeb, které jsou konfigurovány pomocí jednoúčelových konfiguračních skriptů. Konfiguračním skriptům je práce zadávána pomocí fronty zpráv uložené v databázi. Portál obsahuje rozhraní pro integraci do procesů řešení incidentů, jehož funkce byla ověřena na webovém rozhraní pro síťovou sondu. Toto rozhraní zobrazuje detekovaná data v reálném čase.
Abstract in different language: The goal of this thesis is to implement a new system for access control in dormitory network at University of West Bohemia. The theoretical part of the thesis deals with systems for network access control, compares selected access control solutions. The thesis also summarises systems and processes for incident resolution at the university. The analytical part evaluates the state of current access control solution, including the software of network services. On the basis of these parts a new web portal for user registration was designed and implemented. The portal automatically queries connection information about the user acessing the portal. The software for network services that enables service configuration using dedicated scripts was selected. The scripts are controlled by a message queue stored in the database. The registration portal provides an API which is intended for integration into the processes for incident resolution. The API was verified and tested on a real-time web interface for a network probe.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIP_Smitka_A13N0127P.pdfPlný text práce6,13 MBAdobe PDFView/Open
A13N0127Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce342,85 kBAdobe PDFView/Open
A13N0127Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce292,14 kBAdobe PDFView/Open
A13N0127Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce211,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23678

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.