Title: Agentní přístup k dialogovému řízení
Other Titles: Agent-based dialogue management
Authors: Nestorovič, Tomáš
Advisor: Matoušek, Václav
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23708
Keywords: dialogové systémy;správa znalostí;interakce člověk-počítač;dialogové strategie;dialogový manažer;hodnocení dialogového systému;anova;paradise
Keywords in different language: dialogue systems;information management;human-computer interaction;dialogue strategies;dialogue manager;dialogue system evaluation;anova;paradise
Abstract: Práce se zabývá dialogovým řízením během interakce člověka s počítačem. Práce sestává ze tří hlavních částí, které staví jedna na druhé a z nichž všechny byly vytvořeny během studia. První z nich je framework správy informací. Našel inspiraci v Semantic Interface Language (SIL) a jeho cílem je detailně reprezentovat strukturu znalostí. Na rozdíl od SILu objekty tohoto frameworku postrádají jakýkoliv implicitní význam a taxonomii. To je odůvodněno, že objekty tyto vlastnosti znovu nabydou v plánech, které s nimi pracují, a že tento návrh značně usnadňuje komplexní operace s objekty během kooperativního dialogu. Druhou částí je obecný dialogový framework "Daisy". Byl navržen jako hostitelské prostředí pro BDI konverzační agenty. Používá existující práci z teorie řečových aktů a analýzy dialogu, konkrétně koncept konverzačních aktů a segmentaci dialogu. Řízení dialogu je poté výsledkem interpretačního cyklu BDI agenta. Třetí částí je experimentální "Rogeriánská strategie", inspirovaná myšlenkou tzv. Rogeriánské terapie. Podstatou této strategie je netlačit uživatele, aby řekli, co od nich chce systém slyšet, ale naopak jim dát rozumné množství času, aby sami řekli, co chtějí. Aby bylo zjištěno, zda tato strategie funguje lépe než klasická smíšená iniciativa, byl vyvinut experimentální hlasem ovládaný bankovní systém. Aplikace této strategie měla za následek kratší dialogy ve srovnání se smíšenou iniciativou. Pochopitelně jsou na tuto strategii kladena silná omezení, která jsou v práci dále diskutována.
Abstract in different language: This work focuses on dialogue management in human-computer interaction. It consists of three main parts that were all developed during the study and build upon each other. The first of them is an information management framework. Inspired by the Semantic Interface Language (SIL), this framework aims to represent detailed structure of knowledge. However, objects in this framework miss any implied meaning and taxonomy. It is argued that objects regain these properties within plans that deals with them, and that such design significantly facilitates complex operations with objects during cooperative dialogues. The second part is a general cooperative dialogue framework called Daisy. It has been designed to host BDI conversational agents and provide "out of the box" solutions. It uses existing work in speech act theory and discourse analysis, namely the concepts of conversational acts and discourse segment intentions. The dialogue control flow is then derived automatically as the result of the BDI interpretation cycle. The third part of the work is an experimental "Rogerian strategy", inspired by the idea of the so called Rogerian therapy. The essence of this strategy is to not push users to say what we want to hear from them but instead give them reasonable amount of freedom to say what they want. An experimental banking domain system has been developed to find out if this strategy performs better than the common mixed-initiative way. It's application resulted in shorter dialogues compared to classical mixed-initiative management. Naturally, strong constraints are discussed and put on this strategy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
out.pdfPlný text práce2,24 MBAdobe PDFView/Open
posudky-odp-nestorovic.pdfPosudek oponenta práce2,3 MBAdobe PDFView/Open
protokol-odp-nestorovic.pdfPrůběh obhajoby práce926,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23708

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.