Název: Dynamické chování rotorů turbodmychadel
Další názvy: Dynamical behavior of turbocharger rotors
Autoři: Rendlová, Zdeňka
Vedoucí práce/školitel: Zeman, Vladimír
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23723
Klíčová slova: dynamická analýza;matematický model;turbodmychalo;ložiska s plovoucími pouzdry
Klíčová slova v dalším jazyce: dynamical analysis;mathematical model;turbocharger;floating ring bearings
Abstrakt: Disertační práce je zaměřena na problematiku matematického modelování a dynamické analýzy rychloběžných rotorů uložených na ložiskách s plovoucími pouzdry. V~práci je přiblížen současný stav řešené problematiky a podrobně popsána metodika modelování subsystému rotor-ložiska. Odvozený matematický model rotoru založený na principu metody konečných prvků respektuje vliv gyroskopických účinků a vliv působení okolního prostředí. Model ložiskových vazeb vychází z klasické teorie hydrodynamického mazání. Odvozený matematický popis zahrnující působení vazbových sil byl využit jako výchozí pro využití nástrojů sloužících k provedení dynamické analýzy. Pro analýzu byly využity dva výpočtové modely - časově nezávislý linearizovaný model a nelineání model popisující chování v časové oblasti. Uvedené postupy byly implementovány ve výpočtovém systému MATLAB a následně využity pro dynamickou analýzu sériově vyráběného rotoru turbodmychadla. Získané numerické výsledky byly následně porovnány s experimentálně získanými daty, konkrétně byla trajektorie pohybu středu čepu ložiska, resp. středu plovoucího pouzdra v ložisku, rychlosti rotace plovoucích pouzder a trajektorie uzlů hřídele v pozichích odpovídajících měřícím bodům.
Abstrakt v dalším jazyce: This dissertation thesis is focused on the mathematical modeling and dynamical nalaysis of high-speed rotating machines supported by floating ring bearings. The state of the art is described and the methodology of modelling of rotor-bearing system is described in detail. the gyroscopic effects and are respected by the derived mathematical description based on finite element method. The mathematical model of bearing supports is based on the classical theory of hydrodynamic lubrication. The mathematical model involving bearing forces is used as the default description for further analysis. Two computational models are used - the time-indenpendent linearized model and the non-linear model decribing time- dependent behavior. The described procedures were implemented in computational system MATLAB and used for dynamical analysis of the mass-produces turbocharger rotor. The computed numerical results were compared with experimental data, namely trajectories of shaft nodes corresponding to measuring points and journal geometric centers. Furthermore, the rotational speeds of floating rings were monitored and compared with results of numerical simulations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (KME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
disertacni_prace_Rendlova.pdfPlný text práce8,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudky-odp-rendlova.pdfPosudek oponenta práce2,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
protokol-odp-rendlova.pdfPrůběh obhajoby práce874,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/23723

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.