Title: Návrh a zpracování projektové dokumentace na administrativní objekt
Authors: Konvičková, Lucie
Advisor: Vejvara Luděk, Ing. Ph.D.
Referee: Novák Tomáš, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23725
Keywords: administrativní budova;projektová dokumentace;železobeton;porotherm;skelet;sloupy;průvlak;základy;monolitický strop;rampa;statické posouzení;pasivní standard
Keywords in different language: administration building;project documentation;reinforced concrete;porotherm;skeleton;columns;beam;foundations;monolithic ceiling;concrete ramp;static validation;passive house standard
Abstract: Úkolem této bakalářské práce je návrh a zpracování zjednodušené projektové dokumentace ke stavebnímu povolení pro novostavbu administrativní budovy v Plzni v areálu PZ Škoda. Cílem je navrhnout objemové, dispoziční, stavebnětechnický a konstrukční návrh administrativního objektu v pasivním standardu, s využitím parkovacích ploch. Práce dále obsahuje statické posouzení vybraných prvků železobetonového monolitického skeletu a tepelné posouzení konstrukcí. Návrhy, výpočty a posouzení konstrukcí byly provedeny dle platných norem ČSN. Textová část byla vypracována v programech MS Office 2010, výkresová část v programu ArchiCAD 18. Statické výpočty byly provedeny ručně a za pomocí programu FIN 2D a FINGEO 5. Energetické posouzení bylo zpracováno v aplikaci DEKSOFT "Tepelná technika".
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with proposal and elaboration of simplification of project documentation for building permit for new administration building in Pilsen's PZ Škoda grounds. The purpose of this bachelor thesis is design volumetric, dispositional, technical and structural draft of administration object in passive standart with using of parking places. This thesis includes structural and static assessment of chosen elements of reinforced concrete monolith skeleton and thermal assessment of construction. All designs, calculations and assessments were made by applicable standards of ČSN. The text part of this thesis was made in MS Office 2010 and drawing part in ArchiCAD 18. Static and structural validation was hand made with cooperation of FIN 2D a FINGEO 5. Energetic assessment was made in application DEKSOFT "Thermal technology".
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Lucie Konvickova_A11B0188P.pdfPlný text práce5,75 MBAdobe PDFView/Open
Konvickova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce524,36 kBAdobe PDFView/Open
Konvickova_oponent.pdfPosudek oponenta práce591,04 kBAdobe PDFView/Open
KOnvickova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce158,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23725

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.