Title: Projekt - Zemědělská stavba pro chov užitkových zvířat
Authors: Brechličuk, Michal
Advisor: Kesl Petr, Ing.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23736
Keywords: stáj pro odchov mladých býků;živočišná výroba;zemědělství;dřevostavba;lepené lamelové dřevo;projekt ke stavebnímu povolení
Keywords in different language: stable for breeding young bulls;livestock production;agriculture;wooden structure;glued laminated wood;a project for building permit
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace ke stavebnímu povolení pro stavbu stájového objektu pro odchov mladých býků, sloužící pro zemědělskou živočišnou výrobu. Budova je řešena jako jednopodlažní, jednolodní objekt se sedlovou střechou. Nosnou konstrukci tvoří rám z lepeného lamelového dřeva. Bakalářská práce obsahuje návrh stavby a její umístění, statické posouzení hlavních nosných prvků dřevěné konstrukce, analytickou a výkresovou část. Veškeré návrhy a výpočty konstrukcí byly provedeny dle platných norem ČSN EN. Statické výpočty prvků konstrukce, jejich dimenzování a posouzení bylo provedeno v programech FIN EC v5 a GEO5 2016. Výkresová část práce byla provedena v programu AutoCAD 2015.
Abstract in different language: This bachelor thesis is aimed at elaboration of project documentation for building permit for the construction of stable for breeding young bulls, which is serving for agriculture livestock production. The building is solved as one storey, nave with gabled roof. Supporting structure consists of a frame made of glued laminated wood. The bachelor thesis include design of the building and its placement, static analysis of main support elements of wooden structure, analytic and drawing part. All designs and calculations were processed according to valid standards of ČSN EN. Static calculations of structure, its dimensioning and its assessment have been made in programs FIN EC v5 and GEO5 2016. The drawing part have been made in program AutoCAD 2015.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Brechlicuk_Bc_stavitelstvi.pdfPlný text práce7,5 MBAdobe PDFView/Open
Brechlicuk_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce360,48 kBAdobe PDFView/Open
Brechlicuk_oponent.pdfPosudek oponenta práce367,3 kBAdobe PDFView/Open
Brechlicuk_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce148,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23736

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.