Title: Projekt- ČSPH Rokycany, dálniční koncept
Authors: Palmová, Michaela
Advisor: Kesl Petr, Ing.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23738
Keywords: čsph;přestřešení;ocelové;kiosek;zdivo;pohledové
Keywords in different language: petrol station;roofing;steel;kiosk;brickwork;facing
Abstract: Bakalářská práce je zhotovena jako projektová dokumentace pro stavební povolení na akci ČSPH Rokycany. Jedná se o stavbu veřejně přístupnou, která je určená především k čerpání pohonných hmot a ke službám souvisejícími s údržbou vozidel, ale rovněž pro občerstvení a odpočinek. Čerpací stanice je řešena jako objekt přístupný osobám pohybově omezených či jinak zdravotně postižených. Bakalářská práce je zaměřena především na návrh ocelového obloukového přestřešení manipulační plochy s výdejními stojany a jednopodlažního zděného kiosku v pohledovém provedení. Cílem je vypracování dispozičního, provozního a konstrukčního řešení stavby a statické posouzení vybraných částí nosné konstrukce přestřešení a kiosku. Výkresová část byla zhotovena v programu AutoCAD 2015 a statická část v programech FIN EC, GEO 5 a Stropy BSK nebo byla posouzena ručně.
Abstract in different language: Bachelor thesis is made as a project documentation for a building permit for an event Petrol station Rokycany. It is a building accessible to public which is intended primarily for refuelling and services related to maintenance of vehicles but also for refreshment and relaxation. Petrol station is designed as a facility accessible to people with reduced mobility or otherwise disabled. Bachelor thesis is focused mainly on a proposal of curved steel roofing of manipulation area with fuel dispensers and single-storey facing brick kiosk. The aim is to develop layout, operational and structural solution of the building and static evaluation of selected parts of the structure of the roofing or the kiosk. The drawing part is done in AutoCad 2015 while static calculation is done in FIN EC, GEO 5 and Stropy BSK programs or it is assessed manually.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Michaela Palmova.pdfPlný text práce13,93 MBAdobe PDFView/Open
Palmova_vedouci (2).pdfPosudek vedoucího práce339,45 kBAdobe PDFView/Open
Palmova_oponent (2).pdfPosudek oponenta práce348,09 kBAdobe PDFView/Open
Palmova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce150,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23738

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.