Title: Stavební objekty malé farnosti v obci do 2000 obyvatel
Authors: Schleissová, Lucie
Advisor: Kesl Petr, Ing.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23741
Keywords: projektová dokumentace;stavební povolení;farnost;kostel;věž;sytém porotherm;statické posouzení;tepelné posouzení;akustické posouzení
Keywords in different language: project documentation;building permit;parish;church;tower;system porotherm;static assessment;heat assessment;acoustic assessment
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a zpracováním projektové dokumentace ke stavebnímu povolení pro stavební objekty malé farnosti v obci do 2000 obyvatel. Cílem této bakalářské práce je návrh vhodného dispozičního, stavebně technického a konstrukčního řešení pro daný objekt. Součástí práce je statické, tepelné a akustické posouzení vybraných částí konstrukce dle platných norem ČSN EN. Jedná se o dva stavební objekty. Ve stavebním objektu SO-01 se nachází kavárna se sociálním zázemím a dvě bytové jednotky. Dále pak společenská místnost, která bude využívána především pro výuku náboženství. Stavební objekt SO-02 je rozdělen na dvě samostatně stojící části - kostel římskokatolické farnosti a volně stojící věž. Výkresová část je zpracována v programu AutoCAD 2010, výpočty jsou provedeny ručně a pomocí programu FIN EC v5 a GEO5 2016. Textová část je vytvořena v programech Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010 a Adobe Acrobat XI Pro.
Abstract in different language: This Bachelor´s thesis deals with a proposal and processing of a project technical documentation for a building permits for two buildings in a small parish property in a village of less than 2000 inhabitants. The aim of the thesis is a project of a suitable dispositional, constructional and engineering solution to the specific building. Part of the thesis also deals with a statistic, heat and acoustic assessment of selected structures of the construction; all of these in accordance with norms and standards of ČSN EN. There are two projected buildings that the thesis deals with. In the SO-01 building, there is a café with a social background and two housing units. There is also a social room projected, that is planned to be used mainly for the education of religion. The building SO-02 is divided into two stand-alone buildings a Roman Catholic Church and a tower. The part of drawings was created in the AutoCAD 2010 program. Calculations were made manually and also with the help of programs FIN EC v5 and GEO5 2016. The text part was written in programs Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010 and Adobe Acrobat XI Pro.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Lucie_Schleissova.pdfPlný text práce25,67 MBAdobe PDFView/Open
Schleissova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce353,21 kBAdobe PDFView/Open
Schleissova_oponent.pdfPosudek oponenta práce359,55 kBAdobe PDFView/Open
Schleissova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce140,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23741

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.