Title: Detekce emocí v biosignálech
Other Titles: Detection of emotions in biosignals
Authors: Klímková, Šárka
Advisor: Mouček Roman, Ing. Ph.D.
Referee: Mautner Pavel, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23793
Keywords: emoce;eeg;eda;biosignály;frekvenční spektrum;studentův párový t-test;šachy
Keywords in different language: emotions;eeg;eda;biosignals;power spectrum;student's paired t-test;chess
Abstract: Tato práce se zabývá detekcí emocí v biosignálech u lidí hrajících šachy. Při hře působí mnoho faktorů, které mohou odvádět hráčovu pozornost a tím ovlinit výsledek partie. Jedním z faktorů jsou emoce, které mohou mít jak pozitivní, tak negativní vliv. Emoce se projevují v biosignálech, které je možné zaznamenávat a následně vyhodnotit. Proběhlý experiment se zaměřuje na mozkovou aktivitu, která je vyhodnocována z elektroencefalogramu (EEG) a na elektrodermální aktivitu detekovanou z odezvy kožní vodivosti (SCR). Analýza získaných dat se zaměřuje na rozdíly v signálech v různých částech šachových partií, které mohou mít různý vliv na emoce. Vyhodnocení získaných dat je provedeno pomocí Studentova párového t-testu.
Abstract in different language: This thesis deals with the detection of emotions in biosignals at people playing chess. Player's attention during game and subsequently even the result of the game is inluenced by many factors. One of the factors are emotions which may influence the game in both possitive and negative way. Emotions are recognisable in biosignals which can be recorded and then evaluated. The performed experiment is focused on the brain activity evaluated using electroencephalogram (EEG) and the electrodermal activity recorded from the skin conductivity response (SCR). The data analysis is focused on the differences of signals during specific parts of the game which could have a different impact on emotions. The evaluation is done using Student paired t-test.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A12B0487P.pdfPlný text práce14,29 MBAdobe PDFView/Open
A12B0487P-posudek.pdfPosudek oponenta práce325,24 kBAdobe PDFView/Open
A12B0487P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce330,6 kBAdobe PDFView/Open
A12B0487P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce198,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23793

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.