Název: Synonymie a vyjádření záporných povahových vlastností
Další názvy: The synonymy and expression of negative characters
Autoři: Gulázsiová, Nikola
Vedoucí práce/školitel: Svobodová, Jiřina
Oponent: Rykovská, Milena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2384
Klíčová slova: synonymie;synonymum;synonymická řada;dominanta;slovník;synonymický slovník;lexém;slovní zásoba;záporné vlastnosti;charakter
Klíčová slova v dalším jazyce: synonymy;synonym;synonymic series;dominant;dictionary;thesaurus;lexeme;vocabulary;negative quality;character
Abstrakt: Hlavním cílem práce bylo dokázat bohatost ruského jazyka, projevující se rovněž v možnostech synonymického využití lexémů. Převládají příklady neutrální, v úvahu jsou brána slova hovorová a se sníženou konotací. Rozhodující pro jejich použití je vždy kontext, který může ovlivnit i jejich původní význam.
Abstrakt v dalším jazyce: The main point of this work was to prove the richness of Russian language, it can be seen in possibilities in synonymic use of lexemes. There especially dominate the neutral examples. Colloquial words and words with reduced connotations are taken into account. The deciding factor for their use is always context, which can affect their original meaning.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_Gulazsiova.pdfPlný text práce872,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gulazsiova posudek ved..pdfPosudek vedoucího práce218,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gulazsiova posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce136,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gulazsiova prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce40,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2384

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.