Title: Trestní odpovědnost ve zdravotnictví
Other Titles: The criminal liability in health care
Authors: Láznová, Kateřina
Advisor: Kybic Petr, JUDr. Ph.D.
Referee: Fastner Jindřich, JUDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23866
Keywords: medicínské právo;právní odpovědnost;trestní odpovědnost;trestný čin;lékař a zdravotnický personál;okolnosti vylučující protiprávnost;lege artis;informovaný souhlas;lékařský zákrok;trestní zákoník;zákon o zdravotních službách;úmluva o lidských právech a biomedicíně.
Keywords in different language: medical law;legal liability;criminal liability;criminal offence;physician and medical staff;circumstances excluding liability;lege artis;informed agreement;medical intervention;criminal code;medical services and terms of their provision act;convention on human rights and biomedicine.
Abstract: Cílem mé práce je vypracovat text, který bude uceleným pohledem na problematiku trestněprávní odpovědnosti z pohledu medicínského práva. V úvodu pojednávám o právní odpovědnosti a předpokladech jejího vzniku v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb a vymezuji medicínské právo. Následuje část věnovaná trestní odpovědnosti, do které jsem zařadila i vybrané instituty medicínského práva a povinnosti zdravotníků a poskytovatelů zdravotních služeb, které jsou dle mého názoru pro danou tematiku důležité (informovaný souhlas, dříve vyslovené přání, povinná mlčenlivost, zdravotnická dokumentace). Následuje část věnovaná okolnostem vylučujícím protiprávnost, jejichž použití přichází do úvahy s ohledem na pojednávanou problematiku. Samostatnou kapitolu práce věnuji pojmu "lege artis". Následuje praktická část, ve které vyjmenovávám a pomocí příkladů z medicínské praxe blíže specifikuji vybrané trestné činy, ke kterým může docházet skrze samotnou podstatu poskytování zdravotních služeb. Na tuto kapitolu navazuje rozbor tří konkrétních případů trestního stíhání zdravotníků. Závěr práce je jakousi úvahou "de lege ferenda" v souvislosti s možným rozšířením trestní odpovědnosti právnických osob za trestné činy proti životu a zdraví v oblasti zdravotní péče.
Abstract in different language: The aim of my work is to create the text that will stand as a comprehensive overview of the issue of criminal responsibility from the perspective of a medical law. At the beginning I deal with the issue of liability in the law and its preconditions in relation to the provision of health services, and I define and specify a medical law. The following chapter is focused on a criminal liability, where I also included a few selected and in my opinion very important concepts of a medical law and obligations of health professionals and health service providers, such as informed consent, previously expressed wishes, mandatory confidentiality, or a medical documentation. The following chapter focuses on circumstances that exclude illegality, which comes into consideration with regard to the issue. A separate chapter is dedicated to the definition of a "lege artis" institute. The next chapter of this work is a practical part, where I list and together with examples more closely specify selected offenses that could occur through the provision of health services. This chapter is followed by an analysis of three specific examples of prosecutions of medical professionals. The final chapter of this work is essentially a reflection in the context of "de lege ferenda" approach about the possible extension of the criminal liability of legal persons for crimes against life and health in the field of health care.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Katerina Navratilova.pdfPlný text práce991,39 kBAdobe PDFView/Open
Navratilova(Laznova)_vedouci_Kybic.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Navratilova(Laznova)_oponent_Fastner.pdfPosudek oponenta práce74,91 kBAdobe PDFView/Open
Navratilova(Laznova)_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce720,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23866

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.