Title: Obhajoba a právo na spravedlivý proces
Other Titles: Defense and the right to a fair trial
Authors: Ludvíková, Iveta
Advisor: Chmelík Jan, Doc. JUDr. Ph.D.
Referee: Kocina Jan, Doc. JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23885
Keywords: obhajoba;právo na spravedlivý proces;právo na obhajobu;materiální obhajoba;formální obhajoba;neopominutelné důkazy;ústavní soud;obhájce;listina základních práv a svobod;trestní řízení.
Keywords in different language: defense;the right to a fair trial;the right of defense;the material defense;the formal defense;indispensable evidence;the constitutional court;the defender;the charter of fundamental rights and freedoms;the criminal proceedings.
Abstract: Diplomová práce pojednává o problematice obhajoby a práva na spravedlivý proces. Cílem této práce bylo zdůraznit důležitost těchto základních lidských práv. Práce je rozdělena do čtyř částí.V první části diplomové práce je shrnuta charakteristika práva na spravedlivý proces.Druhá kapitola pojednává o spravedlivém procesu a tzv. neopominutelných důkazech. Třetí kapitola se zabývá právem na obhajobu a spravedlivým procesem. Poslední kapitola je zaměřena na materiální a formální obhajobu.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with problems of the defense and the right to a fair trial.The aim of this thesis was to point out the importance of these fundamental human rights. The thesis is divided into four parts. There is summarized the characteristic right to a fair trial in the first part of the diploma thesis. The second part pointed out the a fair trial and indispensable evidence.The third part deals with the right of the defense and fair trial.The last part is focused on material defense and formal defense.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce932,44 kBAdobe PDFView/Open
posudek Ludvikova op..pdfPosudek oponenta práce198,41 kBAdobe PDFView/Open
protokol Ludvikova.pdfPrůběh obhajoby práce78,93 kBAdobe PDFView/Open
posudek Ludvikova ved.p..pdfPosudek vedoucího práce135,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23885

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.