Title: Obnova řízení
Other Titles: Retrial
Authors: Tabak, Vladimír
Advisor: Kocina Jan, Doc. JUDr. Ph.D.
Referee: Fastner Jindřich, JUDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23896
Keywords: trestní řízení;opravné prostředky;mimořádné opravné prostředky;dovolání;stížnost pro porušení zákona;obnova řízení;řízení obnovovací;řízení obnovené;dějiny obnovy řízení
Keywords in different language: criminal proceedings;appeals;extraordinary remedies;recourse;complaint for violation of the law;renewal management;recovery;management renewed;history of retrial
Abstract: Diplomová práce se týká nejprve obecně opravných prostředků v trestním řízení a dále pak již pouze institutu mimořádného opravného prostředku, a sice obnovy řízení. V práci je obsažen stručný historický exkurz do obnovy řízení, její vývoj od dob Rakousko-Uherska přes socialistickou úpravu až do současnosti. Jádrem práce je tedy současná právní úprava obnovy řízení, přičemž v práci jsou zakomponovány rovněž úvahy týkající se budoucí úpravy, a to zejména s ohledem na plánovanou rekodifikaci trestního řízení. V závěru práce jsou obsaženy úvahy de lege ferenda, tj. kritické zhodnocení současné právní úpravy s návrhem možných legislativních změn.
Abstract in different language: This thesis concerns the first generally appeals in criminal cases and then only institute has extraordinary remedy, namely the retrial. The work contains a brief historical excursion into the retrial, its development from the time of the Austro-Hungarian Empire over Socialist treatment until now. The core of the work is therefore the current legislation retrial while at work are also incorporated considerations regarding the future management, especially with regard to the planned re-codification of the criminal proceedings. The conclusion is contained reflections de lege ferenda, ie. A critical assessment of current legislation with a proposal for possible legislative changes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
posudek Tabak ved.p..pdfPosudek vedoucího práce208,62 kBAdobe PDFView/Open
posudek Tabak op.p..pdfPosudek oponenta práce132,58 kBAdobe PDFView/Open
protokol Tabak.pdfPrůběh obhajoby práce109,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23896

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.