Title: Odposlechy a záznam telekomunikačního provozu
Other Titles: Wiretapping and Interception of Telecommunications
Authors: Volf, Michal
Advisor: Kybic Petr, JUDr. Ph.D.
Referee: Stočesová Simona, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23901
Keywords: odposlech a záznam telekomunikačního provozu;zjištění údajů o telekomunikačním provozu;lidská práva;záznam.
Keywords in different language: inavesdropping and recording of telecommunication traffic;finding data on telecommunications traffic;human rights;record.
Abstract: Náplní předložené diplomové práce jsou odposlechy a záznamy telekomunikačního provozu a zjišťování údajů o něm, tedy instituty trestního práva, které je bezesporu možné označit jako kontroverzní a v současné době jako neustále diskutované. Pokud by mělo být ve stručnosti postiženo, v čem toto ambivalentní postavení spočívá, pak je třeba na straně jedné uvést, že jejich využití bezesporu přispívá k odhalování trestné činnosti, což je zajisté v zájmu ochrany celé společnosti. Na straně druhé však jejich nasazení znamená poměrně citelný zásah do lidských práv, jejichž ochrana a garantování je základním charakteristickým znakem každého demokratického právního státu.
Abstract in different language: The content of this diploma thesis is the eavesdropping and recording of telecommunication traffic and collecting data on it, i.e. institutes of criminal law, which can indisputably be described as controversial today and currently as constantly discussed. If we want to describe how this is ambivalent, then it should be noted, on the one hand, that their use undoubtedly contributes to the crime detection, which is certainly in the interest of the whole society. On the other hand, however, their deployment means quite appreciable interference with human rights, whose protection and guaranteeing is an essential characteristic of any democratic rule of law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA_ PRA_CE.pdfPlný text práce725,77 kBAdobe PDFView/Open
posudek Volf ved.p..pdfPosudek vedoucího práce130,05 kBAdobe PDFView/Open
posudek Volf op.p..pdfPosudek oponenta práce101,4 kBAdobe PDFView/Open
protokol Volf.pdfPrůběh obhajoby práce88,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23901

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.