Title: Právní odpovědnost za ekologickou újmu na úseku ochrany přírody, krajiny a biodiverzity
Other Titles: Liability for environmental damage in the field of nature, landscape and biodiversity protection
Authors: Kvasničková, Lucie
Advisor: Stejskal Vojtěch, Doc. JUDr. Ph.D.
Referee: Kuchynka Petr, JUDr. et PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23912
Keywords: životní prostředí;ochrana;odpovědnost;právní odpovědnost;ekologická újma;příroda a krajina;biodiverzita;prevence;náprava
Keywords in different language: environment;protection;liability;legal liability;environmental damage;nature and landscape;biodiversity;prevention;remediation
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá právní odpovědností v oblasti ochrany životního prostředí. V počátečních kapitolách se zaobírá krátkým vymezením odvětví práva životního prostředí, pojmu odpovědnosti obecně, jakož i krátce jednotlivými druhy odpovědností pro tuto oblast významných. Následně se pak zaměřuje na ekologickou újmu, právní odpovědnost za tuto újmu především dle zvláštního zákona č. 167/2008 Sb. a to s důrazem na oblast ochrany přírody, krajiny a biodiverzity.
Abstract in different language: This thesis deals with a legal liability in the field of environmental protection. In the early chapters it deals with a brief definition of the environmental law, the concept of liability in general, as well as the different types of liabilities important for this area. Subsequently, it´s focused on environmental damage, legal liability in this area especially according to act no. 167/2008 Coll. with an emphasis on the protection of nature, landscape and biodiversity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Lucie Kvasnickova, Pravni odpovednost za ekologickou ujmu na useku ochrany prirody, krajiny a biodiverzity.pdfPlný text práce842,92 kBAdobe PDFView/Open
v.p. Kvasnickova.pdfPosudek vedoucího práce144,06 kBAdobe PDFView/Open
Kvasnickova op..pdfPosudek oponenta práce196,75 kBAdobe PDFView/Open
pr. Kvasnickova.pdfPrůběh obhajoby práce89,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23912

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.