Title: Bodové hodnocení porušení povinností stanovených zákonem o silničním provozu
Other Titles: Penalty points evaluation for breaching the Road Traffic Act
Authors: Bakeš, Petr Jan
Advisor: Kuchynka Petr, JUDr. et PhDr. Ph.D.
Referee: Malast Jan, JUDr. et PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23917
Keywords: 12 bodů;bodové hodnocení řidiče;protiprávní jednání;přestupek;bloková pokuta;rozhodnutí správního orgánu;záznam bodů;řidičské oprávnění;pozbytí řidičského oprávnění;odnětí řidičského oprávnění;sankce za přestupek
Keywords in different language: 12 penalty points;driver´s penalty point system;lawless behaviour;offence;fine;decision of administrative body;penalty points record;driving licence;disqualification from driving;fine for offence
Abstract: Předmětem této diplomové práce bylo popsat způsob bodového hodnocení řidiče za porušení vybraných povinností řidičů motorových vozidel a upozornit na další následky spojené s dovršením určitého počtu bodů v bodovém hodnocení řidiče. Práce obsahuje krátký historický exkurs a prokazuje, že myšlenka bodového hodnocení není v právním řádu České republiky ničím novým a má historickou obdobu. Ve své práci rovněž poukazuji na některé problémy v souvislosti s trestáním řidičů formou záznamu bodů za vybrané protiprávní jednání. a obecně pojednávám o samotné rozhodovací praxi správních orgánů. Na konkrétních příkladech demonstruji postup správních orgánů a pojednávám o některých aspektech obrany řidiče před nesprávným, či neoprávněným záznamem bodů. V rámci úvah de lege ferenda jsem demonstroval možnosti, jak bodové hodnocení upravit takovým způsobem, aby bylo předvídatelné pro řidiče a byly odstraněny problémy v souvislosti s trestáním řidičů formou záznamu bodů za vybrané protiprávní jednání.
Abstract in different language: The subject of this diploma thesis is to describe the driver´s penalty point system related to specific road traffic offences and to point out further consequences when accumulating points on the driving account in the driver´s penalty point system. The diploma thesis includes a short historical insight and proves, that the idea of driver´s penalty point system is not new and has historic parallels in Czech legal system. Furthermore I point out some difficulties in relation to the driver´s punishment by means of recording points for selected lawless behaviour. In general, I also deal with the decision-making process of administrative bodies. On the concrete examples I demonstrate the procedure of administrative bodies and describe some aspects of driver´s deffence against improper or unjustified points endorsement. Based on ideas de lege ferenda I demonstrated how to adjust a system of penalty point in such a way that it is foreseeable for drivers and eliminate problems in connection with driver´s punishment and using a penalty point system for selected offences.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakes diplomova prace baky.pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFView/Open
Bakes Vedouci Kuchynka.pdfPosudek vedoucího práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
Bakes Malast oponent.pdfPosudek oponenta práce2,1 MBAdobe PDFView/Open
Bakes.pdfPrůběh obhajoby práce560,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23917

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.