Title: Kreativní využití softwarových nástrojů - cyklus digitálních fotografií zaměřený na fragmenty lidského těla
Other Titles: Fragments of human body
Authors: Beneš, Michal
Advisor: Mašek, Jan
Referee: Uhl Skřivanová, Věra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2397
Keywords: umění;fotografie;akt;nahota;stud;erotika;pornografie;sexualita;intimita;vnímání;symbolika;výzkum;podvědomí;psychologie;estetika;abstrakce
Keywords in different language: art;photography;art nude;nudity;shame;erotica;pornography;sexuality;intimacy;perception;symbolism;research;consciousness;psychology;aesthetics;abstraction
Abstract: Práce je rozdělena do dvou následujících částí: Praktická osahuje cyklus digitálních fotografií zaměřený na fragmenty lidského těla s použitím postprodukčních technik. Zde je zdůrazněn motiv abstraktního aktu v digitální fotografii. Teoretická část se věnuje rozboru části praktické. Reflektuje možnosti kreativních postupů stylizace a uplatnění počítačové postprodukce fotografií člověka a fotografického aktu, včetně hodnocení komerčního využití z etického pohledu. Vybrané kreativní úpravy jsou metodicky zpracovány a doporučeny pro výuku výtvarné a mediální výchovy na středních uměleckých školách. Práce také obsahuje dva náměty pro výuku výtvarné výchovy a výsledky autorova vlastního výzkumu, který je zaměřen na vnímání fotografie aktu.
Abstract in different language: This thesis is divided into two following parts: The practical one contains the series of digital photographs focused on fragments of the human body, using post-production techniques. The motif of abstract art nude in digital photography is emphasized here. The theoretical one deals with the analysis of the practical part. It reflects the possibilities of creative design procedures and the use of computer post-production of photos of human and photographical art nude, including the evaluation of commercial use from an ethical perspective. Selected creative adjustments are methodically prepared and recommended for teaching of visual arts and media education in secondary arts schools. The work also includes two suggestions for teaching visual arts and the results of the author's own research focused on the perception of photographs of the art nude.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Fragmenty lidskeho tela - Michal Benes.pdfPlný text práce5,95 MBAdobe PDFView/Open
Benes Michal - posudek ved.pdfPosudek vedoucího práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Benes Michal - posudek opon.pdfPosudek oponenta práce2,25 MBAdobe PDFView/Open
Benes Michal - prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce498,34 kBAdobe PDFView/Open
Prilohy_benes.zipPřílohy35,93 MBZIPView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2397

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.