Název: Kreativní využití softwarových nástrojů - cyklus digitálních fotografií zaměřený na fragmenty lidského těla
Další názvy: Fragments of human body
Autoři: Beneš, Michal
Vedoucí práce/školitel: Mašek, Jan
Oponent: Uhl Skřivanová, Věra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2397
Klíčová slova: umění;fotografie;akt;nahota;stud;erotika;pornografie;sexualita;intimita;vnímání;symbolika;výzkum;podvědomí;psychologie;estetika;abstrakce
Klíčová slova v dalším jazyce: art;photography;art nude;nudity;shame;erotica;pornography;sexuality;intimacy;perception;symbolism;research;consciousness;psychology;aesthetics;abstraction
Abstrakt: Práce je rozdělena do dvou následujících částí: Praktická osahuje cyklus digitálních fotografií zaměřený na fragmenty lidského těla s použitím postprodukčních technik. Zde je zdůrazněn motiv abstraktního aktu v digitální fotografii. Teoretická část se věnuje rozboru části praktické. Reflektuje možnosti kreativních postupů stylizace a uplatnění počítačové postprodukce fotografií člověka a fotografického aktu, včetně hodnocení komerčního využití z etického pohledu. Vybrané kreativní úpravy jsou metodicky zpracovány a doporučeny pro výuku výtvarné a mediální výchovy na středních uměleckých školách. Práce také obsahuje dva náměty pro výuku výtvarné výchovy a výsledky autorova vlastního výzkumu, který je zaměřen na vnímání fotografie aktu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is divided into two following parts: The practical one contains the series of digital photographs focused on fragments of the human body, using post-production techniques. The motif of abstract art nude in digital photography is emphasized here. The theoretical one deals with the analysis of the practical part. It reflects the possibilities of creative design procedures and the use of computer post-production of photos of human and photographical art nude, including the evaluation of commercial use from an ethical perspective. Selected creative adjustments are methodically prepared and recommended for teaching of visual arts and media education in secondary arts schools. The work also includes two suggestions for teaching visual arts and the results of the author's own research focused on the perception of photographs of the art nude.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Fragmenty lidskeho tela - Michal Benes.pdfPlný text práce5,95 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Benes Michal - posudek ved.pdfPosudek vedoucího práce1,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Benes Michal - posudek opon.pdfPosudek oponenta práce2,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Benes Michal - prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce498,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prilohy_benes.zipPřílohy35,93 MBZIPZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2397

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.