Název: Filmová stylizace - multimodální analýza využití výtvarných postupů v narativním filmu
Další názvy: Film stylization - multimodal analysis of utilisation of fine arts procedures in narrative film
Autoři: Říhová, Jitka
Vedoucí práce/školitel: Mašek, Jan
Oponent: Vančát, Jaroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2398
Klíčová slova: film;obraz;mizanscéna;výtvarné módy obrazu;formát;prostor;kompozice;světlo;kontrast;barevnost;vnímání;baroko;expresionismus;surrealismus;filmová a audiovizuální výchova
Klíčová slova v dalším jazyce: film;picture;mise en scene;art mode of picture;form;space;composition;light;contrast;color;perception;baroque;expressionism;surrealism;film and audio-visual education
Abstrakt: Cílem této práce je analýza způsobů výtvarné stylizace třech narativních filmů, které svou vizuální stránkou odkazují k typickým znakům uměleckých směrů. Jedná se o několik etap dějin umění ? baroko, expresionismus a surrealismus. Práce porovnává výtvarné prvky, které se objevují v obou oborech ? filmu a výtvarném umění a způsob jejich aplikace. První kapitola se věnuje rozboru filmového pole a jeho mizanscény. V dalších kapitolách jsou filmy popsané jak po formální, tak po vizuální stránce. Jedná se o podmínky vzniku filmu, a jak moc se autoři nechali záměrně ovlivnit stylistickou formou uměleckého směru nebo umělcem samotným. V poslední kapitole jsou v rámci návaznosti na RVP a filmovou a audiovizuální výchovu navrženy dva vyučovací projekty, které mají za cíl dovést studenta skrze film k výtvarnému umění.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to analyze ways of artistic stylization of three narrative films which refer by its visuality to the typical characteristics of artistic styles. It contains several periods of art history ? baroque, expressionism and surrealism. The thesis compares art elements that appear in both disciplines - film and visual arts and their applications. The first chapter is about analysis of film picture and its mise en sc?ne. Next chapters describe analysis of formal and visual side of films. It is about conditions of creation of film, and how the authors were deliberately influenced with stylistic form of art or the artist. In the last chapter there are proposed two educational projects in connection with Framework Education Programme and the Film and Audiovisual education. The aim of it is to lead the student through the film to fine art.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Rihova_Jitka DP_2012.pdfPlný text práce3,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rihova Jitka - posudek ved.pdfPosudek vedoucího práce1,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rihova Jitka - posudek opon.pdfPosudek oponenta práce938,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rihova Jitka - prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce486,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2398

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.