Title: Střet zájmů
Other Titles: Conflict of interest
Authors: Hlaváčková, Svatava
Advisor: Ficner Tomáš, JUDr. Ph.D.
Referee: Outlá Anna, JUDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24006
Keywords: střet zájmů;povinnost péče řádného hospodáře;povinnost loajality;zákon o obchodních korporacích;podnikatelská seskupení
Keywords in different language: conflict of interest;duty of care;duty of loyality;codex of corporation law;business group
Abstract: Tato práce si klade za cíl osvětlit úpravu střetu zájmů, jak ji upravuje zákon o obchodních korporacích. Zároveň se zabývá tématy, která s touto tematikou úzce souvisí. Vysvětluje instituty, které jsou po rekodifikaci soukromého práva upraveny odlišně a které je třeba znát pro pochopení hlavního tématu. Tato práce je cílena na užší výklad střetu zájmů v obchodních korporacích.
Abstract in different language: Aim of this thesis is to clarify the adjustment of conflict of interest, as it is adapted it the corporation law. It deals with topics that are closely related to this theme. It explains institutes that are different after the codification of private law and which should be known to get the main topic. This thesis is taken as a narrow eplanation of conflict of interest in corporations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Svatava Hlavackova Stret zajmu 2016 Pravo a pravni veda.pdfPlný text práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
Hlavackova-2.pdfPosudek oponenta práce817,11 kBAdobe PDFView/Open
Hlavackova-1.pdfPosudek vedoucího práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Hlavackova Svatava.pdfPrůběh obhajoby práce365,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24006

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.