Název: Johann a Anton Engelbrecht - tvůrci přenosných a skříňkových hodin z konce 18. a počátku 19. století
Další názvy: Johann and Anton Engelbrecht - creators of portable and bracket clocks since the end of 18th century up to the beginning of 19th century
Autoři: Pařízek, Patrik
Vedoucí práce/školitel: Mergl, Jan
Oponent: Podlipský, Rudolf
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2406
Klíčová slova: Johann Engelbrecht;Anton Engelbrecht;hodinář;sluneční hodiny;skříňkové hodiny;Beroun
Klíčová slova v dalším jazyce: Johann Engelbrecht;Anton Engelbrecht;clockmaker;sundial;bracket clock;Beroun
Abstrakt: Diplomová práce přibližuje tvorbu hodinářů Johanna a Antona Engelbrechta, pů-sobících v Berouně. Věnuje se dobovým pramenům o této rodině a zasazuje je do kontex-tu uměleckořemeslného vývoje ve vybraných zemích v Evropě. Představuje oba tvůrce spolu s tehdy vyráběnými typy přenosných slunečních a skříňkových hodin, který doplňuje podrobným uměleckořemeslným a technickým rozborem a popisem jejich použití. Dále upozorňuje na dosud málo známé a nepublikované skříňkové hodiny A. Engelbrechta. V závěru srovnává tyto hodiny s tvorbou hodinářů ze zvolených českých měst. V přiloženém katalogu sl. hodin jsou představeny existující práce J. a A. Engelbrechtů z vybraných českých a evropských muzeí, památkových objektů, observatoří, hvězdáren i soukromých sbírek. Citace: PAŘÍZEK, Patrik. Johann a Anton Engelbrecht ? tvůrci přenosných a skříňkových hodin z konce 18. a počátku 19. století. Plzeň, 2011. D. Západočeská univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra výtvarné kultury. Vedoucí práce PhDr. Jan Mergl.
Abstrakt v dalším jazyce: My dissertation presents creations of clockmakers Johann and Anton Engelbrecht, working its time in town Beroun (Czech Republic). It has been devoted to period sources about their family and set it to the context of art crafts development in chosen countries in Europe. It represents both creators together with each portable sundials and bracket clocks produced type accompanied by detailed art crafts and technical analysis and description of its usage. There is also introduced Anton Engelbrecht's bracket clock rarely known by now. At the conclusion it offers an option to compare their clocks with creations of clockmakers from chosen czech towns. In enclosed sundial catalogue there are existing works of Johann and Anton Engelbrecht from czech and european muzeums, memorial premises, observatories, astronomical observatoires even private collections presented.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Patrik Parizek_Engelbrechtove_Beroun.pdfPlný text práce5,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Parizek Patrik - posudek ved.pdfPosudek vedoucího práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Parizek Patrik - posudek opon.pdfPosudek oponenta práce1,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Parizek Patrik - prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce374,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2406

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.