Název: Soubor autorských knih pro děti
Další názvy: The collection of author's books for children
Autoři: Zubačová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Zikmundová, Vladimíra
Oponent: Vančát, Jaroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2410
Klíčová slova: autorská kniha;dětská ilustrace;vývojová psychologie;haptický zážitek;jemná motorika;rozvoj logiky;abstraktní myšlení;textilní tvorba;vektorová grafika;tisk z textilní koláže
Klíčová slova v dalším jazyce: author's book;children's illustration;developmental psychology;haptic experience;fine motor skills;development of logic;abstract thinking;textile creation;vector graphic;printing textile collages
Abstrakt: Předmětem mé diplomové práce jsou tři autorské knihy pro děti různého věku. Zvolila jsem stejný příběh O zlaté rybce třikrát jinak. Zpracování knih vychází z potřeb, schopností a dovedností dítěte dané věkové kategorie. První "textilní knížka" je určena pro děti od 3 let. Poselstvím je především haptický zážitek, hra, rozvoj fantazijních představ, rozvoj jemné motoriky a radost z poznávání. Celou knihu jsem vyrobila z různých textilních materiálů. Druhá knížka "pracovní sešit" je určena pro děti od 7 let. Úmyslem je především tvořivý aktivní přístup, rozvoj logiky a cvičení paměti. Kniha je rozdělena na dvě části - text pohádky a úkoly. Obrazy jsou vytvořeny vektorovou grafikou. Třetí "grafická knížka" je určena pro děti od 9 let. Smyslem je rozvoj abstraktního myšlení a rozvoj schopnosti vyvozovat logické závěry. Ilustrace vznikly technikou tisku z textilní koláže. Cílem všech knih je rozvíjet u dětí daného věku vždy to, co je pro věk aktuální.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of my diploma thesis is three author?s books for children of different age. I have chosen a same story about The Gold Fish three times differently. The books are based on the needs, abilities and skills of a child of a given age category. The first "textile book" is intended for children since 3 years old. The message is mainly haptic experience, game, development of imaginative ideas, and development of fine motor skills and the joy of learning. I made the whole book from different textile materials. The second book "The Workbook" is intended for children since 7 years old. The main aim is mainly creative and active approach, development of logic and exercising memory. The book is divided into two parts - the text of the fairy tale and tasks. The pictures are created by using vector graphic. The third "Graphic Book" is intended for children since 9 years old. The purpose is to develop abstract thinking and the development of the ability to draw logical conclusions. The illustrations were created by using the technique of printing textile collages. The aim of all my books is to develop in children of a given age abilities that are appropriate for them.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
zubacova_diplomova prace.pdfPlný text práce7,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zubacova Martina - posudek ved.pdfPosudek vedoucího práce1,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zubacova Martina - posudek opon.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zubacova Martina - prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce540,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2410

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.