Title: Znaky rakouské němčiny a její možné začlenění do výuky němčiny jako cizího jazyka
Other Titles: Characteristics of Austrian German language and possibilities of implementation into German language teaching
Authors: Prskavcová, Zdeňka
Advisor: Ehrenmüller Jürgen
Referee: Menclová Hana, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24172
Keywords: pluricentrismus;rakouská němčina;národní variety;didaktika;znaky rakouské němčiny;centra německého jazyka
Keywords in different language: pluricentrism;austrian german language;national varieties;didactics;characteristics of austrian german language;centres of german language
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá znaky rakouské němčiny a možnostmi jejího začlenění do výuky německého jazyka. Práce se člení na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje definici termínu pluricentrický jazyk a obzvláště německému jazyku a jeho sedmi centrům (Německo, Rakousko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Lucembursko, východní Belgie a Jižní Tyrolsko). V popředí teoretické části je rakouská němčina, její vývoj a znaky. Důležitou součástí teorie jsou také didaktické důvody pro zmiňování pluricentrismu ve výuce jazyků. Druhá část se zabývá vyhodnocením dotazníků pro učitele středních škol k tématu "Rakouská němčina" a vytvořením nových didaktických materiálů k této národní varietě pro učitele německého jazyka.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with characteristics of Austrian German language and with possibilities of its implementation into German language teaching. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is occupied with a definition of a term pluricentric language and specifically with German language and its seven centres (Germany, Austria, Switzerland, Liechtenstein, Luxembourg, East Belgium and South Tyrol). In the forefront of theoretical part is the Austrian German language, its development and its characteristics. Didactical reasons for mention of pluricentrism in language teaching are also important part of theory. The second part is concerned with an evaluation of survey for teachers of secondary schools to topic "Austrian German language" and with creation of new didactical materials to this national variety for German teachers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Zdenka_Prskavcova.pdfPlný text práce2,06 MBAdobe PDFView/Open
Prskavcova_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,58 MBAdobe PDFView/Open
Prskavcova_op.pdfPosudek oponenta práce1,69 MBAdobe PDFView/Open
Prskavcova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce371,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24172

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.