Title: Zařazování a využívání skupinové práce na 1. stupni základní školy malotřídního a klasického typu v Karlovarském kraji
Other Titles: Implementing and Using Group Work in Different Types at Primary Schools in region Karlovy Vary
Authors: Žáčková, Pavlína
Advisor: Soukupová Pavla, Mgr. Ph.D.
Referee: Šafránková Dagmar, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24304
Keywords: skupinová práce;kooperativní vyučování;znaky kooperace;základní školy malotřídního typu;základní školy klasického typu;matematika a její aplikace
Keywords in different language: group work;cooperative learning;characteristic kooperation;primary schools classic types;primery school different types;matematics and its aplications
Abstract: Cílem diplomové práce je zařazování a využívání skupinové a kooperativní práce na 1. stupni základních škol malotřídního a klasického typu. V úvodní části je práce zaměřena na teoretické vymezení skupinové a kooperativní organizační formy výuky. V další části se nachází porovnání základních škol běžného a malotřídního typu z hlediska legislativního vymezení, rozdílného počtu žáků a odlišnosti organizace výuky. Na tuto část navazuje výzkumné šetření s analýzou Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, především jeho požadavků v hodinách matematiky. Výzkumné šetření zahrnuje tři výzkumné metody. Každá zkoumá zařazování a využívání skupinové a kooperativní výuky z jiného pohledu. Shrnutím výzkumného šetření je nalezení odpovědí na výzkumné otázky.
Abstract in different language: The goal of this Master's degree thesis is integration and application of group-based and cooperative methods on elementary-level education in schools with limited amount of classrooms and traditional elementary-level schools. Introduction part of the thesis deals with theoretical concepts of group and cooperative organisational way of education. The following part contains comparison of traditional elementary schools as opposed to schools with limited amount of classrooms based on legislative approach, different amount of pupils and differences in organising the education processes. Said part is followed by an experiment analysing the Framework Education Programme for elementary education, especially in its' requirements for Math classes. The experimental methodology consists of three methods. Each of those inspects integration and application of group-based and collaborative education methods from different perspective. A research summary is provided to find conclusions on presented research questions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Pavlina Zackova.pdfPlný text práce1,91 MBAdobe PDFView/Open
Zackova VP0001.pdfPosudek vedoucího práce200,25 kBAdobe PDFView/Open
Zackova OP0001.pdfPosudek oponenta práce195,65 kBAdobe PDFView/Open
Zackova O0001.pdfPrůběh obhajoby práce39,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24304

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.