Title: Návrh a realizace pohybové intervence u jinak zrakově disponovaného jedince se zaměřením na tandemovou cyklistiku
Other Titles: Planning and realization movement intervention for visually handicapped people with focus on a tandem biking
Authors: Nedvěd, Jonáš
Advisor: Knappová Věra, Mgr. Ph.D.
Referee: Zeman Radek, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24360
Keywords: jinak zrakově disponovaný jedinec;tandemová cyklistika;pohybová aktivita;kompenzace;tyflocentrum;hendicap
Keywords in different language: individual with other visual impairment;tandem cycling;physical activity;compensation;tyflocentre;handicap
Abstract: Moje bakalářská práce nese název ,,Návrh a realizace pohybové intervence u jinak zrakově disponovaného jedince se zaměřením na tandemovou cyklistiku'' V úvodu se zabývám samotným hendikepem, psychickými a sociálními problémy u jinak zrakově disponovaných jedinců. Ve druhé části se zaměřuji převážně na samotné tandemové ježdění. Popisuju techniku jízdy, problematiku spojenou s tandemovým ježděním a metodiku nácviku hlavních technik. V rámci pohybové intervence jsme navrhli program kompenzačních pohybových aktivit, který napomáhá vyrovnávat zátěž, kterou přináší zrakový hendikep a jízda na tandemovém kole. Poukázal jsem na další pohybové aktivity, které může zrakově disponovaný jedinec absolvovat. Práce obsahuje i informace o tykající se tandemového ježdění v Plzeňském kraji čerpaných z internetu a ústního sdělení ředitelky TyfloCentra paní Mgr. Hany Dostálové.
Abstract in different language: My bachelor's thesis is entitled "Design and implementation of motoric intervention of an individual with other visual impairment with the focus on tandem biking". The introduction of the thesis is dedicated to the handicap as such, psychological and social problems of the individuals with other visual impairment. The second part is focused mainly on the very tandem biking. I describe biking techniques, issues related to tandem biking and the methodology of principal techniques. In terms of motoric intervention, we proposed program of compensatory physical activities that facilitate to balance the burden, which is caused by visual handicap and tandem biking. I pointed out other physical activities that can be practised by the individual with visual impairment. The thesis also includes the information on tandem biking in the Pilsen region extracted from internet and from verbal statement of Mrs.Dostalova, the director of TyfloCentrum.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Nedved1.pdfPlný text práce2,21 MBAdobe PDFView/Open
NEDVED J. - OP.pdfPosudek oponenta práce133,08 kBAdobe PDFView/Open
NEDVED J..pdfPrůběh obhajoby práce74,83 kBAdobe PDFView/Open
NEDVED J. - VP.pdfPosudek vedoucího práce129,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24360

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.