Title: Výskyt vadného držení těla u předškolních dětí
Other Titles: Appearance of the wrong body posture by preschool children
Authors: Keslová, Lucie
Advisor: Kavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
Referee: Šrámková Petra, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24366
Keywords: vadné držení těla;správné držení těla;předškolní věk;testování;vyšetření držení těla
Keywords in different language: defective body posture;correct body posture;preschool age;testing;examination of body posture
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou vadného držení těla u předškolních dětí. Práce je rozdělena do dvou částí: na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části se zaměřuji na charakteristiku dítěte předškolního věku, jeho vývoj ve všech oblastech a vysvětlení pojmu správného a vadného držení těla. V dalších kapitolách popisuji příčiny a typy vadného držení těla. Praktická část zkoumá výskyt vadného držení těla u předškolních dívek a chlapců ve vybraných mateřských školách ve městě a na vesnici. Vadné držení těla u dětí jsem zjišťovala testem dle Matthiase a následně hodnocením dle Jaroše a Lomíčka. Vyšetřovala jsem také výskyt plochonoží. Hlavním cílem práce je zjistit, jaké procento předškolních dětí ze zkoumaného souboru má vadné držení těla a jaký segment držení těla je nejvíce oslaben. Dále jsem chtěla zjistit, zda se vadné držení těla objevuje více u dívek nebo u chlapců a zda děti mají častěji vadné držení těla v mateřských školách ve městě nebo na vesnici.
Abstract in different language: My bachelor thesis deals with the problems of the preschool children´s defective body posture. The thesis is divided into two parts the theoretical part and the practical part. I concentrate on the characterization of preschool children´s age, their development in all spheres and explanation the concept of the correct and the defective body posture in the theoretical part. I also describe the causes and the types of the defective body posture in the following chapters. The practical part examines the frequency boys´ and girls´ defective body postures in the selected kindergartens in the town and in the village. I found out the children´s defective body posture according to Matthias´s test and then I evaluated it using the tables made by Jaroš and Lomíček. I also examined the appearance of flat feet. The main aim of the thesis is to find out how many per cents of tested preschool children have the defective body postures and which segment of the body posture is weakened at most. Then I wanted to find out if the defective body posture was discovered more in the girls´ group or in the boys´ one and if the children more often had the defective body postures in the kindergartens in the town or in the village.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Keslova.pdfPlný text práce2,55 MBAdobe PDFView/Open
Keslova L. - VP.pdfPosudek vedoucího práce202,11 kBAdobe PDFView/Open
Keslova L. - OP.pdfPosudek oponenta práce210,72 kBAdobe PDFView/Open
Keslova L..pdfPrůběh obhajoby práce50,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24366

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.