Title: Využití kruhového tréninku v kondiční přípravě ve fotbale
Other Titles: Use of circuit training in fitness preparation in football
Authors: Kysilka, Jiří
Advisor: Kalistová Petra, Mgr.
Referee: Charvát Luboš, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24367
Keywords: kruhový trénink;fotbal;kondiční příprava
Keywords in different language: circuit training;football;fitness preparation
Abstract: Tématem této bakalářské práce je "Využití kruhového tréninku v kondiční přípravě ve fotbale." Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V první části práce je stručně popsána charakteristika fotbalu, pokračuje seznámením s ročním tréninkovým cyklem ve fotbalu. Kapitola končí výčtem nejvíce zapojovaných svalů a svalových skupin u hráčů fotbalu. Další kapitola je věnována charakteristice kruhového tréninku a cvičebních pomůcek, které jsme v kruhovém tréninku použili. V poslední kapitole teoretické části práce charakterizujeme kondiční přípravu, popisujeme formy kondiční přípravy, kondiční schopnosti a cíl kondiční přípravy. Druhá, praktická část obsahuje zásobník cviků na všechny svalové skupiny s podrobným popisem a fotodokumentací. Závěrem práce jsou tři modelové tréninkové jednotky se zaměřením na rozvoj motorických schopností formou kruhového tréninku. Tato práce by mohla být zdrojem informací o kruhovém tréninku pro širokou veřejnost, studenty tělesné výchovy, či trenéry, kteří mají zájem o novější metody cvičení.
Abstract in different language: The topic of the bachelor's work is "Use of circuit training in fitness preparation in football." The work is divided into two sections, theoretical and practical. In the first section of the bachelor's work is briefly described the characteristics of football, continues familiarization with the annual training cycle in football. The chapter ends with a list of the most involved muscles and muscle groups for football players. The next chapter is devoted to characteristics of circuit training and the training aids that are used in circuit training. In the last chapter of the theoretical part of the work we describe fitness preparation, we describe the forms of fitness training, fitness abilities and the target of fitness training. The second, practical section, involves tray of exercises for all muscle groups with detail descriptions and photographs. In conclusion, there are three model training unit focused on the development of motor abilities in the form of circuit training. The work could be as an information source about circuit training for a wide public, students studying physical education or trainers who are interested in the incoming exercise methods.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Jiri Kysilka.pdfPlný text práce3,03 MBAdobe PDFView/Open
Kysilka J. - VP.pdfPosudek vedoucího práce168,76 kBAdobe PDFView/Open
Kysilka J. - OP.pdfPosudek oponenta práce59,6 kBAdobe PDFView/Open
Kysilka J.2.pdfPrůběh obhajoby práce59,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24367

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.