Title: Rozvoj výbušné síly v raketových sportech s využitím netradičních pomůcek
Other Titles: Development of explosive strenght in racquet sports with usage of untraditional aids
Authors: Prokopec, Martin
Advisor: Charvát Luboš, Mgr.
Referee: Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24384
Keywords: raketové sporty;zásobník cviků;testy;netradiční pomůcky;výbušná síla;komparace;pohybový program
Keywords in different language: racquet sports;list of exercises;tests;untraditional aids;explosive strenght;comparison;movement programme
Abstract: Cílem bakalářské práce je sestavit pohybový program pro rozvoj výbušné síly s 30 stanovenými cviky s netradičními pomůckami a ověřit, zda výrazně ovlivní rozvoj výbušné síly u závodních hráčů raketových sportů. Pohybový program probíhal v hale a byl sestaven z 16 tréninkových jednotek. Testování a měření bylo zařazeno před začátkem dvouměsíčního tréninkového programu a po jeho ukončení. Testy byly zaměřeny na výbušnou sílu dolních a horních končetin. Bylo zjištěno, že výběrový soubor dosáhnul po dvouměsíčním tréninkovém procesu lepších výsledků v testování, než před jeho započetím. Z toho vyplývá, že došlo k zlepšení výbušných sílových schopností pohybovým programem.
Abstract in different language: The aim of the thesis is to build a movement programme to develope the explosive strenght of 30 determined exercises with unconventional tools and to prove, if they distinctively affect explosive strength development of the racket sports professional players. The motion programme took place in the gym and was compiled from 16 training units. Testing and measurement was situated before the two-month training program and after its conclusion. Tests were focused on the explosive power of lower and upper limbs. The result after two months of training process is the recognition, that the sample has reached better results after the proces than before its beginning. It follows that there was an improvement of the explosive strength abilities during the motion programme.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_-_Martin_Prokopec_-_Navrh_pohybove_programu_pro_rozvoj_vybusne_sily_v_raketovych_sportech_s_vyuzitim_netradicnich_pomucek_-_2016.pdfPlný text práce4,77 MBAdobe PDFView/Open
PROKOPEC M. - VP.pdfPosudek vedoucího práce118,48 kBAdobe PDFView/Open
PROKOPEC M. - OP.pdfPosudek oponenta práce170,87 kBAdobe PDFView/Open
PROKOPEC M..pdfPrůběh obhajoby práce56,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24384

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.