Title: Taškent minulost a současnost
Other Titles: Tashkent - Past and Present
Authors: Skok, Ksenija
Advisor: Svobodová Jiřina, Mgr. CSc.
Issue Date: 2016
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24412
Keywords: taškent;uzbekistán;historie
Keywords in different language: tashkent;uzbekistan;history
Abstract: Bakalářská práce je věnována Taškentu - hlavní město Uzbekistánu. Práce je rozdělena do dvou hlavním kapitol. V první kapitole jsme nastínili nejdůležitější geografické údaje o Uzbekistánu. Uzbekistán se nachází ve Střední Asii, sousedí s 5 státy. Zemí protékají dvě velké řeky Amudarja a Syrdarja. Hlavou státu je prezident Islom Karimov. Úředním jazykem je uzbečtina. Druhá kapitola byla věnována hlavnímu městu a to sice Taškentu. Je zde stručně popsána historie města. Jsou zde zmíněny nejzajímavější památky, které se nachází v Taškentu, např bazar Čorsu nebo Taškentský cirkus. V praktické části jsem prostřednictvím dotazníkové šetření zjišťovala, obecné informace týkající se vztahu bývalých občanů Uzbekistánu k tomuto státu. Součástí práce jsou přílohy grafů a slovníček.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on Tashkent - the capital of Uzbekistan. The theoretical part is divided into two main chapters. In the first chapter it is outlined the most important geographical data about Uzbekistan. Uzbekistan is situated in Central Asia bordering with 5 states. Amu Darya and Syr Darya flow through the country. The head of state is President Islom Karimov. The official language is Uzbek. The second chapter is devoted to the capital -Tashkent. There is briefly described the history of the city. There are also mentioned the most interesting monuments located in Tashkent, for example Bazaar Corsko or Tashkent Circus. The practical part is based on the questionnaire survey which researches general information concerning the relationship former citizens of Uzbekistan to the State. In annexe we can find graphs and Glossary.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bcfinal.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
Skok - pos Svob - ved.pdfPosudek vedoucího práce887,96 kBAdobe PDFView/Open
Skok - pos Pesk - opon.pdfPosudek oponenta práce753,17 kBAdobe PDFView/Open
Skok - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce299,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24412

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.