Title: Rozvod
Other Titles: Divorce
Authors: Bláhová, Alžběta
Advisor: Šámalová Kateřina, Mgr.
Referee: Boháčová Aneta, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24427
Keywords: rodina;manželství;vývojový cyklus rodiny;děti;rozvod
Keywords in different language: family;marriage;the development cycle of the family;children;divorce
Abstract: Bakalářská práce na téma Rozvod se skládá ze dvou částí. Teoretická část se zabývá vývojem rodiny. Dále pojednává o jednotlivých etapách vývojového cyklu rodiny a analyzuje problémy, které vedou až k rozpadu rodiny. Tato část přináší pohled na rozvod manželství z pohledu právního, zabývá se jednotlivými fázemi rozvodu a porozvodovou péčí o děti. Praktická část je věnována osobním zkušenostem pěti respondentů, kteří prožili rozvod rodičů. Byla vypracována na základě rozhovorů s nimi a přibližuje jejich osobní vnímání rozvodu rodičů, vlastní zkušenosti s obdobím po rozpadu rodiny. Všímá si i následné komunikace s oběma rodiči a vlivu, který rozvod a porozvodová situace v rodině měla na jejich budoucí partnerský život.
Abstract in different language: This Bachelor's work entitled Divorce consists of two parts. Theoretical part deals with development of family. It also studies different periods of the family development cycle and analyses problems leading to family disintegration. This part considers divorce from the law point of view, describes several divorce phases and post-divorce child care. Practical part brings personal experience of five respondents who went through their parents' divorce. Based on interviews with these, the practical part interprets their personal feelings about the divorce, own experience and period after family disintegration. It also mentions communication with both parents and influence that the divorce and post-divorce family situation had on their future partner life.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Alzbeta Blahova.pdfPlný text práce375,8 kBAdobe PDFView/Open
Blahova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce236,67 kBAdobe PDFView/Open
Blahova - oponent.pdfPosudek oponenta práce908,74 kBAdobe PDFView/Open
Blahova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce118,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24427

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.