Title: Sport jako prostředek prevence a zvládání stresu
Other Titles: Sport as a means to a prevention and management of stress
Authors: Čapský, Jakub
Advisor: Kočí Jana, Mgr.
Referee: Kubíková Kateřina, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24428
Keywords: stres;psychohygiena;sport
Keywords in different language: stress;mental hygiene;sport
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na oblast sportu jako prostředku prevence a zvládání stresu. Práce se soustřeďuje na seznámení se stresem, jeho příčiny, důsledky a psychohygienu. Dále informuje o pozitivních efektech sportu a pohybové aktivity na naše tělo v boji proti stresu. Výzkumná část se soustřeďuje na dokázání pozitivního vlivu sportu na stresa je prováděna dotazníkem (náchylnost ke stresu) od PhDr. Václava Holečka, Ph.D.. Cílem empirické části je zjistit, jestli jsou jedinci, kteří se pohybují ve sportovním prostředí a aktivně sportují, méně náchylní na působení stresu, než jedinci, kteří se sportu nevěnují. Závěr bakalářské práce obsahuje vyhodnocení dat empirické části, závěrečné shrnutí a použité zdroje.
Abstract in different language: This bachelor thesis is aimed at sphere of Sport as a means to a prevention and management of stress. This bachelor thesis is also focused at acquaintance with stress, his causes, results and mental hygiene. It also provides informations about positive effects of sport and physical aktivity on our body in fight against stress. The research part is focused at prevention of stress with sport, which is managed by questionnaire (susceptibility to stress) from PhDr. Vaclav Holecek, Ph.D.. The goal of empirical part is to find out if individuals who live in sport sphere and do a sport are less susceptibility to stress, than individuals who are not interested in sport. Final part of thesis contains results of empirical part, overal conclusion and used sources.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Capsky.PDFPlný text práce2,41 MBAdobe PDFView/Open
Capsky - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce415,58 kBAdobe PDFView/Open
Capsky - oponent.pdfPosudek oponenta práce394,08 kBAdobe PDFView/Open
Capsky - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce85,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24428

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.