Title: Příčiny motivace delikventního chování mladistvých
Other Titles: Causes of motivation of juvenile delinguency
Authors: Kohoutová, Martina
Advisor: Miňhová Jana, Doc. PhDr. CSc.
Referee: Szachtová Alena, PhDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24437
Keywords: rizikové chování;kriminalita mládeže;diagnostika;návykové látky;delikvence;rodinné prostředí;prevence;poruchy chování;závislosti;motivace
Keywords in different language: risky behaviour;youth crime;diagnostics;addictive substances;delinquency;family environment;prevention;behavioural disorders;addiction;motivation
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou delikventního chování mládeže. Mimo teoretických informací o této problematice u dnešní mládeže se týká výzkumu, jakým způsobem toto nežádoucí jednání potlačit. Práce má dvě části, část teoretickou a empirickou. Teoretická část bakalářské práce obsahuje základní pojmy z oblasti sociální patologie, jaké jsou poruchy chování. Dále se práce zabývá druhy patologických závislostí, a jaké jsou faktory vzniku závislostí, které popisuji v předchozí části. Nejobsáhlejší část teoretické části bakalářské práce nám ukazuje, jaké máme forenzní poruchy chování, hlavně jaký to má vliv na vývoj mladého jedince. Ukazuje nám druhy delikventního chování ve vztahu k dospívající mládeži. V závěru teoretické části popisuji faktory, které nejvíce ovlivňují chování adolescenta. Empirická část je zaměřena na výzkum, který probíhal formou dotazníkového šetření na Odborné škole v Plzni, kdy bylo zkoumáno, jak žáci tráví svůj volný čas, jaký má vliv vzdělání rodičů na vývoj žáka, zda se žáci setkali s nějakými návykovými látkami či kriminálními činy.
Abstract in different language: This bachelor thesis concerns with the problems of youth delinquency. Together with theoretical information about the problems among today's youth it relates to the research how to suppress this undesirable behaviour. The work has two parts, theoretical and empirical. The theoretical part concerns with the basic concepts of social pathology such as behavioural disorders. Further it concerns with types of pathological addiction and describes the factors that form addiction. The most extensive chapter shows us our forensic behavioural disorders, especially what impact they have on the development of young individual. It shows us types of delinquent behaviour in relation to adolescents. The factors that most influence the behaviour of adolescents are described at the end of the theoretical part. The empirical part is focused on the research, which was conducted through a questionnaire survey at the Vocational School in Pilsen. It was examined how students spend their free time, the influence of parents' education on the development of the student, whether students encountered addictive drugs or criminal acts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Martina Kohoutova.pdfPlný text práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
Kohoutova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce330,04 kBAdobe PDFView/Open
Kohoutova - oponent.pdfPosudek oponenta práce309,26 kBAdobe PDFView/Open
Kohoutova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce116,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24437

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.