Title: Analýza stresorů středoškoláků
Other Titles: Analysis of the stressors of high school students
Authors: Kubová, Michaela
Advisor: Miňhová Jana, Doc. PhDr. CSc.
Referee: Holeček Václav, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24441
Keywords: stres;stresor;konflikt;frustrace;deprivace;asertivita;prevence;zvládání stresu
Keywords in different language: stress;stressor;conflikt;frustration;deprivation;assertiveness;prevention;coping with stress
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou stresu středoškoláků. Práce je dělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se autorka zabývá vymezením pojmu stres, jeho druhy a fázemi, jednotlivými stresory, náročnými životními situacemi jako je konflikt, frustrace, deprivace, technikami pomáhajícími vyrovnat se s náročnými životními situacemi, vývojovými specifiky středoškoláků, jejich nejčastějšími stresory, prevencí stresu a technikami ke zvládání stresu. V empirické části vymezuje autorka hlavní výzkumný cíl a pět dílčích cílů. Hlavním výzkumným cílem práce bylo zmapovat stresory působící na středoškoláky a to v jednotlivých věkových kategoriích, v závislosti na pohlaví a na různých typech škol. Výzkum byl prováděn formou smíšeného výzkumu, tedy kombinací kvalitativní a kvantitativní strategie. Respondenty výzkumného šetření byli studenti prvních a posledních ročníků Sportovní a podnikatelské střední školy a Střední průmyslové školy dopravní v Plzni studenti učebních oborů. Získaná data autorka interpretuje formou tabulek a grafů.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on the stress of secondary school pupils. The paper is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part deals with the definition of stress, its types and stages, various stressors, difficult life situations such as conflict, frustration, deprivation. Next, it presents techniques helping to cope with difficult life situations, lists the development specifics of secondary school students and their most common stressors. Lastly, it covers stress prevention and stress management. In the chapter methodology, the author defines a main research aim and five objectives. The main research aim was to map the stressors that can influence the pupils in various age categories depending on their sex and different types of schools. The research was conducted through combined research, which is a combination of qualitative and quantitative strategies. The respondents of the survey were first and final year students of Sports and Business Secondary School and of Secondary School of Transport in Pilsen - students of vocational courses. The data obtained are interpreted through tables and graphs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Kubova.pdfPlný text práce2,7 MBAdobe PDFView/Open
Kubova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce257,44 kBAdobe PDFView/Open
Kubova - oponent.pdfPosudek oponenta práce569,59 kBAdobe PDFView/Open
Kubova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce120,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24441

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.