Title: Projevy agrese u dětí předškolního věku
Other Titles: Manifestations of aggression in preschool children
Authors: Wenclowská, Dominika
Advisor: Lovasová Vladimíra, Mgr. Ph.D.
Referee: Šámalová Kateřina, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24443
Keywords: agrese;agresivita;frustrace;potřeby;agresor;oběť;dítě
Keywords in different language: aggression;aggressive behavior;frustration;needs;aggressor;victim;child
Abstract: Bakalářská práce "Projevy agrese dětí předškolního věku" se zabývá dětskou agresí a jejími projevy v mateřské škole. Teoretická část je věnována vymezení pojmů "agrese" a "agresivita", jejich neurobiologickému podkladu v mozku, funkcím agresí, rozdělení agresí dle druhu a směru útoku. Dále jsme se soustředili na příčiny vzniku agresí, převážně na ty způsobené frustrací jedince. Uvedli jsme charakteristiku agresorů, obětí a charakterizaci dítěte předškolního věku. Dané poznatky byly podkladem pro praktickou část bakalářské práce. Praktická část je zaměřená na zmapování agresí v mateřské škole na konkrétních případech. Zaměřili jsme se na zmapování projevů, příčin a spouštěčů agresí u dětí předškolního věku. Využili jsme metod pozorování a kasuistické studie. Získaná data byla následně podrobena obsahově kategoriální analýze, jejíž výsledky jsou uvedeny v šesté kapitole. Podrobné kasuistiky jsou přiložené v příloze.
Abstract in different language: Bachelor thesis "Manifestations of aggression preschool children" deal with child aggression in kindergarten. Theoretical part is about the concepts of aggression and aggressiveness and their neurological origin in the brain, the function of aggression, agression, classified according to the type and direction of attack. We focused on the causes of frustration caused by individuals. The following chapters are devoted to the characteristics of aggressors, victims and characterization of a preschool child. This knowledge is the basis for the practical part The practical part is focused on mapping aggression in the kindergarten on the specific cases. We focused on mapping the symptoms, causes and triggers aggression in preschool children. We used the methods of observation and casuistical. The obtained data were subjected to content categorical analysis, the results are given in the sixth chapter. Detailed case studies are provided in the attachment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Wenclowska.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Weberova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce474,74 kBAdobe PDFView/Open
Wenclowska - oponent.pdfPosudek oponenta práce224,82 kBAdobe PDFView/Open
Wenclowska - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce81,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24443

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.