Title: Výživa jako součást zdravého životního stylu
Other Titles: Nutricion as part of healthy life style
Authors: Houdová, Václava
Advisor: Svoboda Michal, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Kočí Jana, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24445
Keywords: výživa;zdravá výživa;zdravý životní styl;poměr živin;vitaminy;minerální látky;diabetes mellitus;hypertenze;malnutrice;zdraví 21
Keywords in different language: nutrition;healthy eating;healthy lifestyle;the ratio of nutrients;vitamins;minerals;diabetes mellitus;hypertension;malnutrition;health 21
Abstract: Teoretická část práce vymezuje základní pojmy zdravého životního stylu, uvádí postoje nadnárodních i národních organizací k tomuto tématu, shrnuje nejnovější názory odborníků na oblast zdravého životního stylu a zdůrazňuje vážné rizikové faktory ovlivňující výskyt chronických neinfekčních onemocnění. Dále se zaměřuje na problematiku výživy a na obecné úrovni poskytuje informace o jednotlivých složkách stravy s konkretizací pro jednotlivá vývojová období člověka. V praktické části dochází k aplikaci nejnovějších poznatků prostřednictvím sestavení programu zdravého životního stylu pro konkrétního klienta na základě nutriční, zdravotní a psychosociální anamnézy, která potvrdila pravdivost tvrzení o rizikových faktorech a o důsledcích nevhodných životních stereotypů. Zhodnocením klientových výsledků byla teoretická doporučení potvrzena.
Abstract in different language: The theoretical part of this work defines basic concepts of healthy lifestyle, states attitudes of supra-national and national organizations to this topic, summarizes the latest opinions of experts in the field of healthy lifestyle and underlines serious risk factors affecting occurrence of chronic noninfectious illness. It is also focused on issues connected to diet and provides information on particular food ingredients in terms of each developmental stage of man. On the other hand, in the experimental part there are the latest findings applied through composition of healthy lifestyle program for a particular client. The program is composed based on nutritional, medical and psychosocial anamnesis that confirmed the statement trueness about risk factors and about consequences of an inappropriate life stereotypes. Theoretical recommendation were confirmed throug evaluation of the client's results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Houdova.pdfPlný text práce2,08 MBAdobe PDFView/Open
Houdova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce398,29 kBAdobe PDFView/Open
Houdova - oponent.pdfPosudek oponenta práce491,37 kBAdobe PDFView/Open
Houdova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce89,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24445

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.