Title: Vztahy mezi výsledky dotazníků zkoumajících temperament, stres a konflikt u adolescentů
Authors: Flegel, Martin
Advisor: Holeček Václav, PhDr. Ph.D.
Referee: Aišmanová Alexandra, PhDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24450
Keywords: stres;temperament;konflikt
Keywords in different language: stress;temperament;conflict
Abstract: V této bakalářské práci jsme se úzce zabývali vztahy mezi temperamentem, stresem a stylem řešení konfliktů. V první části jsme se touto problematikou zabývali na teoretické úrovni. Hlavními tématy je stres, temperament a konflikt. Nejvíce pozornosti jsme věnovali právě stresu. Stres je v oboru výchovy ke zdraví velmi často probírané téma. Myslím si, že z důvodu stále se zrychlujícího životního tempa bude problematice stresu věnováno více a více pozornosti. V druhé (výzkumné) části práce jsme se za použití statistických metod snažili prokázat vztah mezi výše zmíněnými složkami struktury osobnosti. Pro výzkum bylo zapotřebí získat výchozí data. Tyto údaje byly získány díky čtveřici nestandardizovaných dotazníků. Sběr dat probíhal v letech 2011 až 2014. Získaná data jsme po jejich převedení do elektronické podoby analyzovali pomocí korelace. Pomocí výsledků jednotlivých korelací se nám podařilo ověřit pravdivost jednotlivých výzkumných tvrzení. Na základě toho můžeme částečně potvrdit závislost mezi typem temperamentu a charakteristikami stresu či řešením konfliktu. Tím jsme splnili cíl naší práce. Důležité je zmínit, že tento výsledek se týká pouze našeho výzkumného vzorku.
Abstract in different language: In my Bachelor's thesis I was concerned with relationships between the temperament, the stress and the style of solving of a conflict. The first part of my thesis is theoretical. The principal subjects are the stress, the temperament and the conflict. I mostly paid attention to the stress. I think, that our society will focus on stress more and more, especially because of an increasing tempo of our lives. The second part of my thesis is rather explorative. I used some statistical methods to demonstrate the relationship between the mentioned parts of human personality. For my research it was necessary to get default data. Those data were obtained by four non-standardized questionnaires. I collected data from 2011-2014. I transformed the results into an electronic form and analyzed them by using correlation . According to the results of the correlations I can confirm that there is a relationship between the type of temperament, stress attributes and a conflict solving. By that the goal of my thesis was fulfilled. There is also an independent chapter of calculation of norms used in the questionnaires. It is important to mention that the result of my thesis deals only with my research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka_Flegel_2016.pdfPlný text práce2,32 MBAdobe PDFView/Open
Flegel - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce413,96 kBAdobe PDFView/Open
Flegel - oponent.pdfPosudek oponenta práce381,05 kBAdobe PDFView/Open
Flegel - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce98,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24450

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.