Title: Výchova ke zdraví jako součást vzdělávání dospělých
Other Titles: Health education as a part of education adults
Authors: Maříková, Drahuše RONEŠOVÁ
Advisor: Svoboda Michal, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Aišmanová Alexandra, PhDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24451
Keywords: vzdělávání dospělých;výchova;zdraví;zdravý životní styl;prevence;zdravotní gramotnost;determinanty zdraví.
Keywords in different language: adult education;education;health;healthy lifestyle;prevention;health literacy;health determinants.
Abstract: Tato bakalářská práce se věnuje problematice vzdělávání dospělých se zaměřením na výchovu ke zdraví. Teoretická část se věnuje národní strategii v oblasti ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí v kontextu činnosti Světové zdravotnické organizace, vymezuje pojmy "zdravotní gramotnost" a "zdraví". Vysvětluje, co by měl dospělý vědět o zdraví a jeho determinantech. Vymezuje základní obsahovou materii výchovy ke zdraví dospělých, včetně specifikace forem a metod vzdělávání dospělých. Praktická část je tvořena dotazníkovou studií zaměřenou na zjištění současného stavu vzdělávání dospělých v oblasti výchovy ke zdraví.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the issues of the adult education specifically focused on health education. The theoretical part is dedicated to the national strategy in the area of health protection and promotion and prevention of diseases within the context of the World Health Organization activities, it defines the terms of "health literacy" and "health". It explains what an adult person should know about health and its determinants and defines the basic content of the adult health education, including specification of the forms and methods of the adult education. The practical part consists of a questionnaire study focused on determination of the current status of the adult health education.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Ronesova.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Ronesova Marikova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce429,42 kBAdobe PDFView/Open
Ronesova Marikova - oponent.pdfPosudek oponenta práce381,33 kBAdobe PDFView/Open
Ronesova Marikova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce95,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24451

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.